• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Lepsze Dni"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Częstochowska 51

  kod: 54-031 Wrocław

  telefon: 602 572 582

  fax:

  e-mail: biuro@lepszedni.org, www.lepszedni.org

  KRS 0000326747

  Opis i zakres działalności:

  Przedmiot i formy działania Fundacji

  Celem Fundacji jest:
  - prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia – szczególnie dzieciom, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
  - udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  - wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych;
  - pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju – szczególnie dzieciom;
  - organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami psychicznymi – szczególnie dzieciom;
  - wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
  - rozwój i budowa baz rehabilitacyjno – rekreacyjnych;
  - nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  - organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia w szczególności dzieci. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
  - organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów;
  - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci;
  - finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
  - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
  - współpracę z instytucjami publicznymi, pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i za granicą.
  - upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeń;
  - finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych;
  - finansowanie lub dofinansowywanie lekarstw dla osób z zaburzeniami rozwoju;
  - finansowanie lub dofinansowywanie terapii psychologiczno - pedagogicznych i innych dla osób z zaburzeniami rozwoju;
  - finansowanie lub dofinansowywanie wizyt lekarskich dla osób z zaburzeniami rozwoju;
  - finansowanie lub dofinansowywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju;
  - finansowanie lub dofinansowywanie diagnostyki laboratoryjnej dla osób z zaburzeniami rozwoju;
  - finansowanie lub dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju;
  - finansowanie lub dofinansowywanie dojazdów na rehabilitacje i do lekarza dla osób z zaburzeniami rozwoju;
  - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia;
  - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia;
  - fundowanie stypendiów dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą;
  - udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
  - działania związane z promocją zdrowia, sportu i wiedzy medycznej;
  - organizowanie loterii i aukcji.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność, www.lepszedni.org/dzialalnosc.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach