• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Dobrego Pasterza w Ustroniu

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Skalica 1

  kod: 43-450 Ustroń

  telefon: 33 854 36 80, 854 51 11

  fax: 33 854 36 80

  e-mail: fundacjadobregopasterza@poczta.onet.pl, www.fundacjadobregopasterza.ox.pl

  KRS 0000047396

  Opis i zakres działalności:

  Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem, bezdomnością uzależnieniami,których sami nie potrafią przezwyciężyć, udzielając im wsparcia materialnego, (intelektualnego) duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej.

  Fundacja realizuje swój cel poprzez pozyskiwanie środków, organizację, utrzymanie i prowadzenie:
  1. Ośrodków edukacyjnych w zakresie szkolnictwa podstawowego dla dzieci upośledzonych i niepełnosprawnych,
  2. Specjalistycznych ośrodków rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych,
  3. Bazy noclegowe - rekreacyjne dla rodzin osób niepełnosprawnych,
  4. Zakładów aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych lub bezdomnych w celu przystosowania ich do zawodu i prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej,
  5. Domów dla bezdomnych lub innych osób, które nie mogą zamieszkiwać we własnym domu,
  6. Warsztatów remontowych w ogólnym zakresie budownictwa, stolarstwa, ślusarstwa itp. zatrudniających przede wszystkim osoby przystosowane do zawodu, finansujących się w pierwszej kolejności z własnej działalności gospodarczej,
  7. Leczenie uzależnień,
  8. Działalności uświadamiającej społeczeństwu potrzebę troski o osoby znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych,
  9. Pozyskiwanie środków finansowych i zasobów materialnych na realizację zadań charytatywno - opiekuńczych i oświatowo - wychowawczych,
  10. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, realizując zadania w następującym zakresie:
  - Pomocy społecznej,
  - Działalności charytatywnej,
  - Ochrony i promocji zdrowia,
  - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  - Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  - Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  - Nauki, edukacji, oświaty wychowania,
  - Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  - Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  - Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  - Przeciwdziałania pattologiom społecznym,
  - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  - Promocji i organizacji wolontariatu,
  - Działalności wspomagającej techniczne, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe lub inne podmioty, realizujące cele publiczne, mieszczące się w działalności pożytku publicznego

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach