• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażaniem Dziecięcym

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Budowlana 12

  kod: 05-300 Mińsk Mazowiecki

  telefon: 25 758 05 05, 698 281 391

  fax:

  e-mail: stowmpd@wp.pl, www.krokdalej.org

  KRS 0000098165

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powstałymi w wyniku uszkodzenia CUN, a także ich rodzinom;
  2. tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, i ich pełnego, aktywnego udziału w życiu społecznym;
  3. egzekwowanie prawa do godnego życia, do opieki, leczenia, edukacji, rozwijania zainteresowań, do rehabilitacji nacelowanej na pełną aktywność życiową, społeczną i zawodową osób z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  4. reprezentowanie środowiska rodzin z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym w dążeniu do stworzenia równych praw i szans życiowych tych rodzin.
  5. celem Stowarzyszenia jest także wspieranie informacyjne, szkoleniowe i techniczne organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.) między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów, ułatwianie kontaktów, wymianę doświadczeń między rodzicami poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych, grupach wsparcia, szkołach dla rodziców, spotkaniach szkoleniowych, spotkaniach integracyjnych itp.;
  2. zapewnienie dopływu informacji do rodziców dotyczących przepisów prawnych, zalecanych form opieki, usprawnienia i nauczania dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  3. popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla osiągnięcia właściwego zrozumienia i stosunku do osób niepełnosprawnych a także prowadzenie szkoleń dotyczących zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  4. współdziałanie z organami administracji państwowych, administracji samorządowej, służbą zdrowia, placówkami oświatowymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, środowiskiem biznesu oraz z innymi grupami osób: lekarzami, fizjoterapeutami, pedagogami, psychologami i terapeutami, zainteresowanymi rozwiązywaniem wszelkich problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin;
  5. inicjowanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej i edukacji dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych;
  6. występowanie z inicjatywą uregulowań prawnych wynikających z konieczności zaspokajania specyficznych potrzeb dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin, sprawowanie kontroli społecznej w zakresie przysługującym im uprawnień;
  7. samodzielne prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu eksperymentalnych i nowatorskich placówek rehabilitacyjno - adaptacyjnych: ośrodków wczesnej interwencji, dziennych ośrodków zajęciowych, punktów rehabilitacyjnych, punktów przedszkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic, przedszkoli i szkół integracyjnych, klubów i zespołów aktywności a także indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych;
  8. integrowanie dzieci i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku zdrowych rówieśników; propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw: organizowanie wspólnych imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, festynów, spotkań okolicznościowych itp.;
  9. animowanie, organizowanie i promowanie ruchu wolontariackiego wokół pomocy dzieciom i osobom dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzinom;
  10. organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań specjalistów i ekspertów w zakresie edukacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych;
  11. organizowanie i współorganizowanie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno wypoczynkowych, kolonii i obozów integracyjnych oraz integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych;
  12. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problemami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi niepełnosprawnościami;
  13. udzielenie pomocy materialnej rodzinom z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym, znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych;
  14. gromadzenie funduszy na cele działalności Stowarzyszenia poprzez organizowanie różnych form obdarowywania (sprzedaż cegiełek, datki w zbiórce publicznej, aukcje, loterie, sprzedaż twórczości podopiecznych, 1% dla OPP) w ramach obowiązującego prawa;
  15. prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
  16. podejmowanie zadań w dziedzinie rehabilitacji, terapii, oświaty, opieki, wychowania, upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży;
  17. wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych działających w sferze działań pożytku publicznego określonego w Art 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. (DZ.U. NR 96, POZ.873 Z PÓŹN. ZM.), w szczególności na polu pomocy społecznej np. na rzecz osób niepełnosprawnych;
  18. prowadzenie innych działań służących dzieciom i osobom dorosłym z mózgowym porażeniem dziecięcym.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach