• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Powstańców Śląskich 41

  kod: 44-186 Gierałtowice

  telefon: 32 235 33 70

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@autograf.pl, www.lepszaprzyszlosc.eu

  KRS 0000281410

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  a. Działanie na rzecz rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
  b. Wspieranie placówek oświatowych, opiekuńczych i kulturalnych w przygotowaniu światłych, otwartych i kreatywnych obywateli.
  c. Kształtowanie twórczej postawy zawodowej nauczycieli i opiekunów dzieci oraz młodzieży.
  d. Pomaganie w rozwoju i samorealizacji osób zdrowych oraz niepełnosprawnych.
  e. Podejmowanie inicjatyw służących integracji i rozwojowi społeczności lokalnych.
  f. Działanie na rzecz kultury, sztuki i poszanowania tradycji.
  g. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi i społeczeństwami.
  h. Promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji,
  i. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  a. organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
  b. zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
  c. wspieranie finansowe najuboższych uczniów,
  d. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
  e. organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci,
  f. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych
  g. organizowanie imprez środowiskowych
  h. propagowanie idei Stowarzyszenia wśród osób fizycznych i prawnych.
  i. współpracę z organami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami wykazującymi zainteresowanie celami tegoż.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach