• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Krok Po Kroku"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Śląska 66 C

  kod: 80-389 Gdańsk

  telefon: 58 558 55 01

  fax: 58 558 55 01

  e-mail: krokpokroku@ima.pl, www.krokpokroku.ima.pl

  KRS 0000208978

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie "Krok po Kroku" jest niezależną organizacją typu non-profit powołaną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, zespół specjalistów (lekarze, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści) oraz wolontariusze. Stowarzyszenie organizuje całościowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w celu stworzenia im warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Zapewnia kompleksową, wszechstronną, systematyczną opiekę poprzez zorganizowane formy działania wykorzystując zgromadzone środki. Działania te prowadzone są w oparciu o pomoc osób zaangażowanych na rzecz niepełnosprawnych. Osoby te dążą do tego, aby życie osób niepełnosprawnych pozbawione było kłopotów, trudności i trosk wynikających z niesprawności a w ich miejsce zagościła radość i poczucie własnej wartości. Działania te zmierzają do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa a także do kształtowania właściwych wzajemnych postaw.

  Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna w szerokim zakresie w tym głównie kompleksowa i wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, opiekunom i specjalistom;
  - Integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa poprzez ochronę i promocję zdrowia, naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
  - Wszechstronne wsparcie osób i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  -Promocja i organizacja wolontariatu.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
  2. Uzupełnianie działań instytucji już istniejących zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych poprzez inicjowanie i koordynowanie brakujących elementów w opiece medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, socjalnej i materialnej.
  3. Powołanie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej świadczącego usługi realizujące cele Stowarzyszenia.
  4. Informowanie, przy współudziale środków masowego przekazu, o problematyce związanej z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych zwłaszcza dzieci i młodzieży.
  5. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom przy współudziale wolontariatu poprzez:
  a. Informowanie o sprawach osób niepełnosprawnych (prowadzenie punktu informacyjnego).
  b. Udzielanie porad prawnych.
  c. Organizowanie opieki domowej, przedszkolnej i szkolnej przy współudziale wolontariuszy.
  d. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych, wycieczek, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych i zabaw.
  e. Tworzenie warsztatów Terapii Zajęciowej na zasadach określonych przepisami prawa.
  f. Wspieranie finansowe poprzez pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł (giełdy, aukcje, sponsorowanie, uczestnictwo w programach).
  6. Dofinansowanie innych usług medycznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności
  dzieci i młodzieży.
  7. Działania promocyjne i profilaktyczne.
  8. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach