• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. 3 maja 18, lok. 204

  kod: 09-402 Płock

  telefon: 506 029 290

  fax: 24 231-38-50

  e-mail: odzyskacwiezi@autyzmpomoc.org, www.autyzmpomoc.org

  KRS 0000215754

  Opis i zakres działalności:

  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.

  Szczegółowe cele Stowarzyszenia:
  1. działalność na rzecz osób z autyzmem,
  2. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych,
  3. prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  4. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.,
  5. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i ich rodzin,
  6. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie,
  7. współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
  8. organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem,
  9. prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem;, w tym dokonywanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, w celu określenia stopnia i rodzaju zaburzeń, w jego poszczególnych sferach rozwojowych,
  10. konstruowanie i realizacja zindywidualizowanych programów terapeutycznych, które pozwalają na najefektywniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka, w celu wyrównywania jego deficytów,
  11. organizacja, koordynacja i nadzór nad działaniem Zespołów Terapeutycznych, realizujących zindywidualizowane programy,
  12. organizacja współpracy z publicznymi placówkami oświaty i wychowania, w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem, generalizacji zdobytych umiejętności, w gronie swoich zdrowych rówieśników oraz późniejszej edukacji,
  13. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową,
  14. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego,
  15. współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach