• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Szamarzewskiego 78

  kod: 82, 60-569 Poznań

  telefon: 61 843 40 38

  fax:

  e-mail: stowarzyszenieprofuturo@wp.pl, biuro@pro-futuro.org, www.pro-futuro.org

  KRS 0000073708

  Opis i zakres działalności:

  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie realizuje swój podstawowy cel poprzez:
  a. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
  b. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
  c. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu; podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
  d. współpracę z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami po¬zarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami; wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
  e. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;
  f. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego;
  g. prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym:
  - inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju, a także ich rodzin, opiekunów i specjalistów zajmujących się tymi problemami;
  - organizowanie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju;
  - prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców, osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju;
  h. organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, szkół, przedszkoli, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, miejsc pracy chronionej oraz hosteli i mieszkalnictwa dla osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju.

  Informacje dodatkowe:

  Projekt „Wsparcie Osób z Autyzmem”, www.pro-futuro.org/wsparcie-osob-z-autyzmem

  Choreoterapia, www.pro-futuro.org/choreoterapia

  Drużyna Harcerska, www.pro-futuro.org/druzyna-harcerska

  Informator dla rodziców, www.pro-futuro.org/informator-dla-wojewodztwa-wielkopolskiego

  Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, www.pro-futuro.org/about


  « powrót
 • Koalicja w mediach