• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Tęczowy Dom"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Jasna 22 lok. 105a

  kod: 00-054 Warszawa

  telefon: 22 826 31 50

  fax: 22 826 31 50

  e-mail: biuro@teczowydom.org, www.teczowydom.org

  KRS 0000149736

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Fundacji "Tęczowy Dom".

  Cele i zasady działania Fundacji

  Celami Fundacji są:
  a. pomoc osobom niepełnosprawnym a w szczególności niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz ośrodków opiekuńczo- rehabilitacyjnych, leczniczo – rehabilitacyjnych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych.
  b. integrowanie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
  c. propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności.
  d. działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niesprawnościami oraz ich rodzin.

  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie wolontariuszy,
  b. prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących programach pomocy osobom niepełnosprawnym,
  c. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji,
  d. współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji,
  e. wspieranie szkoleniowe i informacyjne innych organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych,
  f. udzielanie pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych,
  g. działalność dokumentacyjną i wydawniczą dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych,
  h. świadczenie usług opiekuńczych i pielęgniarskich przez całą dobę,
  i. świadczenie usług leczniczo–rehabilitacyjnych,
  j. świadczenie usług rewalidacyjnych, edukacyjnych i oświatowych,
  k. prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  l. prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i terapeutycznych w tym świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy,
  m. organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, konferencji z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji i terapii w celu kształcenia i przygotowania zawodowego kompetentnego personelu w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  n. organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, festynów, imprez sportowych rekreacyjnych i innych imprez integracyjnych,
  o. organizowanie imprez kulturalnych związanych z twórczością osób niepełnosprawnych, lub popularyzujących ideę pełnoprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  p. współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o potrzebach osób niepełnosprawnych w szczególności niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, ich sytuacji społecznej i życiowej,
  q. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych,
  2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
  a. nabywać nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać inwestycji,
  b. wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego i działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
  2. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
  a. organizowanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych; usługi opiekuńcze i pielęgniarskie,
  b. organizowanie i prowadzenie ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, leczniczo –rehabilitacyjnych,
  c. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i terapeutycznych w tym warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy; nauka, edukacja, terapia,
  d. prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja,
  e. wyposażenia, wyżywienia i bezpieczeństwa w prowadzonych placówkach,
  f. prowadzenia szkoleń, kursów, konferencji w celu przygotowania kompetentnego personelu pomagającemu osobom niepełnosprawnym w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji,
  g. działalność dokumentacyjną i wydawniczą dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych,
  h. organizowanie imprez integracyjnych,
  i. udzielanie pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym i ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych.
  3. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
  a. propagowania wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności,
  b. działalności charytatywnej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
  c. wspierania rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki osób niepełnosprawnych,
  d. promowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
  e. popularyzowania wiedzy na temat specyficznych potrzeb i możliwości oraz sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność i programy Fundacji "Tęczowy Dom", www.teczowydom.org/index.php?url=program

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach