• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera. Nie-Grzeczne Dzieci

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo
  2. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Dembego 20 lok. 2

  kod: 02-789 Warszawa

  telefon: 887 059 343

  fax:

  e-mail: asperger@wp.pl, www.niegrzecznedzieci.org.pl

  KRS 0000227911

  Opis i zakres działalności:

  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia, lepszego rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży z ukrytymi niepełnosprawnościami obejmującymi zaburzenia zachowania, kłopoty w nauce i funkcjonowaniu w powszechnych placówkach oświatowych oraz: - inspirowanie i kontrolę społeczną nad realizacją konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie koniecznej pomocy osobom z zaburzeniami zachowania (zwłaszcza dzieciom) i ich rodzinom; - inspirowanie tworzenia ośrodków specjalistycznych dla terapii, edukacji i rehabilitacji zaburzeń wymagających długotrwałych procesów integracyjnych;

  Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności poprzez:
  - organizowanie odczytów, imprez masowych, warsztatów i konferencji poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
  - prowadzenie poradnictwa, szkoleń i seminariów, tworzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów;
  - organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej i rehabilitacyjnej wśród dzieci i młodzieży z ukrytymi niepełnosprawnościami;
  - promocję i organizację wolontariatu;
  - prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
  -stworzenie bazy danych zawierającej informacje o placówkach specjalizujących się w pomocy dzieciom i młodzieży z w/w problemami;
  - tworzenie własnych ośrodków badawczych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych na miarę posiadanych i możliwych do uzyskania środków finansowych;
  - udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i terapeutycznej zrzeszonym członkom, w ramach posiadanych możliwości i na zasadach ustanowionych regulaminem wewnętrznym;
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z ukrytymi niepełnosprawnościami.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach