• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Jerozolimskie 51/15

  kod: 00-697 Warszawa

  telefon: 665 566 618; 513 677 456

  fax:

  e-mail: ozonbiuro@onet.eu, www.ozon.org.pl

  KRS 0000137268

  Opis i zakres działalności:

  Celami działalności "OZON" są:
  1. Promocja, wspieranie, ochrona i organizowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  2. Upowszechnianie i wdrażanie aktywnych form uczestnictwa osób niepełnosprawnych w rynku pracy.
  3. przeciwdziałanie bierności ekonomicznej osób niepełnosprawnych
  4. Wspieranie zasady równości szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
  5. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat możliwości wykonywania pracy zarobkowej przez osoby niepełnosprawne.
  6. Ochrona istniejących i zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
  7. Udzielanie pomocy przedsiębiorstwom zatrudniającym i planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
  8. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz poprawy warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem.
  9. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
  10. Działanie na rzecz rozwoju i awansu zawodowego osób niepełnosprawnych
  11. Prowadzenie badań i analiz dotyczących aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
  12. Integracja środowiska organizatorów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  Związek realizuje swe cele w szczególności przez:
  1. Upowszechnianie wiedzy na temat form i możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych
  2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych stosownie do ich możliwości.
  3. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnialności osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej i rehabilitacji zawodowej a także rozwijania samozaradności i samoodpowiedzialności osób niepełnosprawnych.
  4. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji celów statutowych "stowarzyszenia''
  5. Prowadzenie akcji promocyjnych, konkursów i upowszechniania osiągnięć i dobrej praktyki w zakresie zatrudniania oraz wybitnych osiągnięć pracowniczych osób niepełnosprawnych.
  6. Prowadzenie pośrednictwa pracy oraz ośrodków doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i pracodawców.
  7. Reprezentowanie interesów członków "OZON", występowanie na rzecz poszanowania tych interesów przed organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,
  8. Zarządzanie przedsiębiorstwami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne lub udzielanie im pomocy.
  9. Podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach z zakresu działalności prowadzonej przez swych członków,
  10. Prowadzenie lub zarządzanie szkołami lub ośrodkami szkolenia zawodowego ON
  11. organizowanie spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych i szkoleniowych, dotyczących działalności członków oraz osób zainteresowanych,
  12. udzielanie pomocy organizacyjnej i prawnej członkom "OZON",
  13. dbanie o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  14. inicjowanie i podejmowanie działań służących członkom "OZON",
  15. prowadzenie działalności informacyjnej oraz poradnictwa,
  16. ochronę praw i interesów członków,
  17. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
  18. prowadzenie działalności gospodarczej.
  19. Pomoc organizacyjna, finansowa i merytoryczna przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w celu rozwoju i utrzymania zatrudnienia tych osób.
  20. Opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw zatrudniających ON
  21. Przygotowywanie i realizowanie programów krajowych i zagranicznych zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla władz samorządowych.

  Informacje dodatkowe:

  Projekty Stowarzyszenia OZON, www.ozon.org.pl/projekty.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach