• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Fuga Mundi

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Hutnicza 20 B

  kod: 20-218 Lublin

  telefon: 81 534 26 01

  fax: 81 534 26 01

  e-mail: ffm@ffm.pl, www.ffm.pl

  KRS 0000106416

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

  Cele Fundacja może realizować poprzez:

  1. organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin;
  2. promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją wśród osób niepełnosprawnych, pomoc w leczeniu i finansowaniu kosztów leczenia bezpłodności u niepełnosprawnych osób, organizowanie spotkań matek niepełnosprawnych w celu dzielenia się doświadczeniami macierzyństwa, organizowanie odczytów na temat prokreacji z udziałem specjalistów z tego zakresu;
  3. pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno - bytowych, organizowanie zbiórek żywności, odzieży, węgla oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat czynszowych za mieszkania znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
  4. pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek leków i sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego;
  5. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności;
  6. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
  8. doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przekazywanie informacji pracodawcom o preferencyjnych warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
  9. organizowanie imprez i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, turnieje tenisa stołowego, zawodów łuczniczych, wyścigi na wózkach inwalidzkich oraz organizowanie rajdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych;
  10. działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej, organizowanie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin, zachęcanie rad gmin do tworzenia ośrodków rehabilitacyjnych z funduszy odpowiednich instytucji przy istniejących ośrodkach zdrowia; tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz wspieranie zatrudnienia i samo-zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy;
  11. pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w zakupie i remoncie wózków inwalidzkich, wózków spalinowych, pojazdów specjalnie oprzyrządowanych oraz specjalistycznego oprzyrządowania do pojazdów umożliwiających osobie niepełnosprawnej ich samodzielne prowadzenie, organizowanie zbiórek w/w sprzętu, udzielanie informacji o warsztatach instalujących oprzyrządowanie inwalidzkie, współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w organizowaniu i finansowanie kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych;
  12. działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych, przedstawianie obiektów użyteczności publicznej niedostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych odnośnym władzom, pomoc i informowanie osób niepełnosprawnych co do możliwości korzystania z funduszy na likwidację barier w domach osób niepełnosprawnych;
  13. pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań.
  14. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji;
  15. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół, urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom;
  16. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca);
  17. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.

  Informacje dodatkowe:

  Nasze projekty, www.ffm.pl/index.php?mod=8&p=1&php=&text=&srw=&miesiac=


  « powrót
 • Koalicja w mediach