• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Touńskie Stowarzyszenie "Współpraca"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Niesiołowskiego 20

  kod: 87-100 Toruń

  telefon: 56 657 55 85

  fax: 56 657 51 26

  e-mail: polfamilia@wp.pl, www.tswspolpraca.one.pl

  KRS 0000114639

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  3. działalność charytatywna;
  4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5. ochrona i promocja zdrowia;
  6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
  13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
  14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  15. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  16. turystyka i krajoznawstwo;
  17. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  19. promocja i organizacja wolontariatu;
  20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie określonym w pkt. 1-19.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. świadczenie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
  2. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
  3. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i wszelkich innych form aktywizacji społecznej i zawodowej,
  4. działalność rehabilitacyjno-rekreacyjną, kulturalną oraz edukacyjną,
  5. organizowanie wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, uroczystości okolicznościowych oraz zajęć dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
  6. organizowanie i wspieranie wszelkich form integracji społecznej,
  7. organizowanie dowozu dla osób niepełnosprawnych,
  8. organizowanie akcji proekologicznych,
  9. organizację szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz tworzenie i prowadzenie dla nich grup wsparcia,
  10. reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej,
  11. współpracę z osobami, organizacjami, placówkami, grupami nieformalnymi i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  12) promocję i organizację wolontariatu, w tym zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,
  13) działania w zakresie ekonomi społecznej,
  14) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach