• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Jana Bytnara Rudego 2

  kod: 45 - 256 Opole

  telefon: 77 469-56-68

  fax:

  e-mail: autyzmopole@o2.pl, www.autyzmopole.home.pl

  KRS 0000165247

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
  2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
  3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa przez :
  a. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
  b. Korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób autystycznych przez członków Stowarzyszenia oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych.
  c. Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, prowadzonej działalności gospodarczej.
  d. Podejmowanie akcji społecznych,
  e. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych, a w szczególności z: Krajowym Towarzystwem Autyzmu; Porozumieniem „Autyzm Polska”.
  f. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia – po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
  g. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz osób autystycznych, a w szczególności dzieci będących inwalidami od urodzenia, poprzez:
  - Organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze edukacyjno- opiekuńczo – rehabilitacyjnym, zarówno dla dzieci jak i dorosłych osób autystycznych a w szczególności :
  - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły przysposabiające do pracy, warsztaty socjoterapeutyczne, świetlice, punkty diagnostyczno-konsultacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, hostele, mieszkania chronione. Wymienione placówki mogą być zrzeszone w zespoły placówek edukacyjnych oraz w centra edukacyjno-terapeutyczno-diagnostyczne dla osób z autyzmem ;
  - Organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych;
  - Tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych grupujących dzieci i osoby autystyczne;
  - Prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty;
  - Tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;
  - Udzielanie indywidualnych i zbiorowych zapomóg finansowych w formie refundacji kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia;
  - Refundację poniesionych kosztów z tytułu rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia oraz kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków, podopiecznych i ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ;
  - Pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych stanowisk pracy nakładczej dla osób autystycznych;
  - Udzielanie zapomóg finansowych osobom z autyzmem i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, materialnej lub życiowej;
  - Pomoc finansową i rzeczową dla placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych opiekuńczo - wychowawczych zajmujących się osobami z autyzmem.
  - Pomoc finansową i rzeczową w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych i stanowisk pracy nakładczej dla osób autystycznych;
  - Organizowanie pomocy z udziałem wolontariatu.
  - Organizowanie pomocy dla rodzin osób z autyzmem, w których występuje zagrożenie patologiami społecznymi.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach