• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Parkowa 4

  kod: 58-160 Świebodzice

  telefon: 74 662 27 90

  fax:

  e-mail: ewadziwosz@tlen.pl, www.swiebodzice.zrzeszeni.org

  KRS 0000048985

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom, młodzieży niepełnosprawnym a także dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz ich prawnym opiekunom.

  Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie:
  1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  a. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych
  b. aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno ? rehabilitacyjnych, opiekuńczo wychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
  c. rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych.
  d. organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia.
  e. rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną.
  f. prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z prawem prasowym
  2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji materialnej.
  3. Działalności charytatywnej.
  4. Ochrony i promocji zdrowia, tworzenie i prowadzenie placówek świadczących usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne, oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień .
  5. Upowszechniania i ochrony praw kobiet, oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
  7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  8. Kulturoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  9. Upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  10. Promocji i organizacji wolontariatu.
  11. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  13. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych
  15. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
  16. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach