• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Po To Jesteśmy"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Szymbark 250

  kod: 38-311 Szymbark

  telefon: 18 351 30 15

  fax:

  e-mail: soswszymbark@interia.pl, www.szymbark.edu.pl

  KRS 0000309976

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową; na rzecz edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
  2. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę.
  3. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  4. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej.
  5. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie.
  6. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Szymbarku.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu, kultywowanie tradycji i obyczajów.
  2. Współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, oświaty, parafiami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania.
  3. Organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów statutowych.
  4. Wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacji, gazetek, broszur i ulotek.
  5. Prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi.
  6. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  7. Współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i młodzieżą, promowanie idei wolontariatu.
  8. Organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu realizacji zadań statutowych.
  9. Działania zmierzające do respektowania praw dzieci i młodzieży oraz na rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą zdrową.
  10. Działania na rzecz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych,
  11. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem placówki, radą rodziców i władzami samorządowymi.
  12. Podejmowanie innych działań i inicjatyw zmierzających do realizacji celów statutowych.
  13. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową poprzez:
  a. pomoc rzeczową i materialną dla osób ubogich,
  b. działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,
  c. pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach