• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Floriańska 15

  kod: 31-019 Kraków

  telefon: 12 423 12 31

  fax: 12 422 96 38

  e-mail: biuro@ognisko.org.pl, katarzyna.szczerbik@ognisko.org.pl, www.ognisko.org.pl

  KRS 0000122277

  Opis i zakres działalności:

  Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania dla pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie, wszelka aktywność prowadząca do ich społecznej integracji.

  W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
  - formacja: propagowanie chrześcijańskich wizji człowieka niepełnosprawnego, jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swą inspirację z Ewangelii.
  - integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchamispołecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.
  - pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie na co dzień; inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i normalizacji w społeczeństwie; inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami zgodnymi z prawem.

  Jako działalność nieodpłatną pożytku publicznego przez:
  - organizację konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, kursów edukacyjno – informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, a także dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc.;
  - organizowanie pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dziennych i całodobowych miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
  - podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji społecznej i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej;
  - wydawanie czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych publikacji drukowanych i audiowizualnych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych;
  - współpracę ze środkami społecznego przekazu;
  - przyjmowanie każdej osoby dotkniętej bezpośrednio lub pośrednio niepełnosprawnością celem wysłuchania i pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania trudności (doradztwo i pośrednictwo);
  - gromadzenie i upowszechnianie danych i informacji na temat zakresu potrzeb, różnorodnych służb, instytucji, niezależnych inicjatyw, mających na celu pomoc osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie;
  - inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególnych przypadkach pomoc finansowa w formie pośredniej lub bezpośredniej;
  - zorganizowanie i prowadzenie biblioteki gromadzącej najnowszą wiedzę na temat niepełnosprawności (terapia, edukacja, itp.) jak również propagującej chrześcijańską refleksję na temat potrzeb, praw, roli i wartości osób niepełnosprawnych;
  - gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia;
  - prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.

  Zaś jako działalność odpłatną pożytku publicznego przez:
  - wydawanie czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych publikacji drukowanych i audiowizualnych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” jest organizacja pozarządową, która działa od 1992 roku wspierając dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej. W 2005 roku nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, a w grudniu 2007 roku ChSON „Ognisko” otrzymało z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego wyróżnienie w konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

  Codziennie ChSON „Ognisko” udziela wsparcia około 150 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w czterech Środowiskowych Domach Samopomocy, dwóch Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w innych jednostkach działających na terenie Krakowa oraz gmin ościennych.

  Stowarzyszenie prowadzi także projekty, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez realizację tych projektów stara się przygotować i wprowadzić na otwarty rynek pracy osoby niepełnosprawne dając im w ten sposób szansę na godne i samodzielne życie. Dzięki programom Stowarzyszenia ponad 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskało już zatrudnienie na otwartym rynku pracy.


  « powrót
 • Koalicja w mediach