• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "PER CORDA"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Żywiecka 210

  kod: 34-325 Łodygowice

  telefon: 33 863 77 46

  fax: 33 863 10 85

  e-mail: percorda@op.pl, www.fundacja-percorda.pl

  KRS 0000140649

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest:
  - zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
  - pomoc w edukacji dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnym,
  - działalność charytatywna,
  - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej,
  - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  - podejmowanie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  - podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  - działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  - podejmowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
  - promocja i organizacja wolontariatu,
  - inspirowanie i wspieranie zbieżnej z celem niniejszej Fundacji działalności osób fizycznych i prawnych.

  Cele Fundacja realizuje przez:
  - zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka rehabilitacyjnego na terenie Łodygowic;
  - finansowe i materialne wspieranie ośrodka i placówek prowadzących edukację, oświatę, rehabilitację dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
  - organizacja transportu osób niepełnosprawnych;
  - zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych;
  - organizowanie i prowadzenie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno - terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych;
  - pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych;
  - organizowanie kwest pieniężnych;
  - organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą;
  - pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
  - organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników;
  - wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami;
  - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
  - organizacja wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym;
  - działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu rehabilitacji, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów;
  - prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
  - prowadzenie pozaszkolnej edukacji;,
  - prowadzenie edukacji rodziców w zakresie pomocy swym dzieciom;
  - organizowanie zaopatrzenia prowadzonej przez Fundacje placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały potrzebne w procesie rehabilitacyjno wychowawczym;
  - wprowadzanie elementów terapii antropozoficznej w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
  - organizowanie wczasów rehabilitacyjnych w posiadanym Ośrodku i współpraca z innymi tego typu Ośrodkami.

  Informacje dodatkowe:

  Obecna działalność Fundacji polega na:

  - umożliwianiu dzieciom niepełnosprawnym ruchowo oraz upośledzonym umysłowo korzystania z codziennej edukacji.
  - organizowaniu codziennego dowozu na w/w zajęcia zwłaszcza dzieciom z odległych wiosek i miejscowości powiatu bielskiego i żywieckiego.
  - umożliwianiu dzieciom nabywania nowych umiejętności psychofizycznych i ciągłego rozwoju w kierunku usamodzielnienia się.

  Fundacja z pozyskanych środków finansowych w ramach programów organizuje uczniom Zespołu Szkół Specjalnych dodatkowe zajęcia ruchowe z zakresu rehabilitacji, wyposaża sale w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

  Prowadzona rehabilitacja ma na celu doskonalenie i usprawnianie sprawności fizycznej dzieci poprzez stosowanie różnorodnych zabiegów leczniczych i ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowanych odpowiednio do indywidualnych możliwości i potrzeb danego dziecka. Dodatkowo także przywracanie sprawności ruchowej uczniów mających problemy w poruszaniu się oraz korygowanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

  Aby sprawnie realizować zadania statutowe, fundacja współpracuje z 6 Gminami z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego, Caritas diecezji Bielsko - Żywieckiej.

  Fundacja współpracuje z innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy Łodygowice a także innymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego.

  Dzięki pozyskiwanym dotacjom Fundacja „PER CORDA” organizuje wycieczki, wyjazdy na zawody, basen, zajęcia oraz spotkania integracyjne, konkursy plastyczne oraz w ramach otrzymanych środków wzbogaca bazę dydaktyczną. Fundacja prowadzi ustawiczne działania mające na celu poprawę warunków nauki uczniów ZZS oraz umożliwienia jak najpełniejszego zrozumienia i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci niepełnosprawnych.


  « powrót
 • Koalicja w mediach