• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Tamka 38 / 704

  kod: 00-355 Warszawa

  telefon: 22 622 22 62

  fax:

  e-mail: szkolenia@tpp.org.pl, www.tpp.org.pl

  KRS 0000151106

  Opis i zakres działalności:

  Celem Towarzystwa jest:
  1. szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych;
  2. prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej;
  3. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie metodyki oddziaływań psychoprofilaktycznych i psychokorekcyjnych.

  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie i wspieranie programów psychoprofilaktycznych, pomocy psychologicznej i socjalnej;
  2. prowadzenie i wspieranie programów edukacyjnych, badawczych i eksploracyjnych na rzecz środowisk i organizacji oraz instytucji świadczących usługi psychologiczne, zdrowotne i socjalne;
  3. inspirowanie i prowadzenie różnych form popularyzujących wiedzę psychologiczną między innymi poprzez organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, pokazów i wystaw;

  Towarzystwo realizuje zadania publiczne w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  5. ochrony i promocji zdrowia;
  6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  11. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  16. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  18. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  19. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  20. promocji i organizacji wolontariatu;
  21. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

  Informacje dodatkowe:

  Oddziały Towarzystwa Psychoprofilaktycznego

  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-Białej
  Ul. Krasińskiego 5a,
  43-300 Bielsko-Biała
  tel./fax (33) 82 205 29 (we wtorki )
  tel. kom. 605463486
  e-mail: tppbielsko@gmail.com

  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Puławach
  Ul. Sieroszewskiego 4
  24-100 Puławy
  e-mail: pulawy@tpp.org.pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach