• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Łodzi

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Karolewska 70/76

  kod: 94-023 Łódź

  telefon: 42 689-90-60

  fax:

  e-mail: psouu.lodz@op.pl, www.psouu-kololodz.pl

  KRS 0000372985

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z Upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

  Cele Stowarzyszenie realizuje przez;

  1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a tak e wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
  2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie
  niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
  3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
  4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
  5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, miedzy innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawna, a tak e występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.
  6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzie y i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
  7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze smrodków własnych różnorodnych usług, m.in. w
  formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp.., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
  8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.
  9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w Szczególności:
  - grup samopomocowych,
  - grup wsparcia,
  - usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, równie. w sytuacjach kryzysowych,
  - placówek stałego i czasowego ( w tym dziennego) pobytu,
  - informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków ( w tym komunikacyjnych) itp.
  10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
  11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność informacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo.
  12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenia warunków dla ich działalności.
  13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.
  14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowadzeniu, a tak e przyczynianie się do stosowania wyników badan w praktyce.
  15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego e stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych stowarzyszenia, w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
  16. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  17. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualna.
  18. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
  19. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
  20. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach