• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Robotnicza 4-6/19

  kod: 62-800 Kalisz

  telefon: 62 741-45-58, 693 887 884

  fax:

  e-mail: fundacja@nowanadzieja.com.pl, www.nowanadzieja.com.pl, www.autism.com.pl

  KRS 0000321541

  Opis i zakres działalności:

  Cele działalności Fundacji "Nowa Nadzieja":
  1. Pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom,
  2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ich rozwoju,
  3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju,
  4. Organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej oraz finansowej i rzeczowej dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności dla dzieci,
  5. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowywanie specjalistycznych zabiegów medycznych koniecznych dla ratowania życia lub zdrowia.
  2. Finansowanie lub dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego koniecznego dla ratowania życia lub zdrowia.
  3. Finansowanie lub dofinansowywanie osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dla dzieci cierpiących na autyzm oraz ADHD: terapii psychologiczno-pedagogicznych i innych, lekarstw, suplementów, wizyt lekarskich, diety zdrowotnej, zabiegów rehabilitacyjnych, diagnostyki laboratoryjnej, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, dojazdów na rehabilitacje, dojazdów do lekarzy, kosztów nauki.
  4. Finansowanie lub dofinansowywanie pomocy psychologicznej dla najbliższych członków rodzin osób z zaburzeniami rozwoju.
  5. Finansowanie lub dofinansowywanie pobytu na turnusach i obozach rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych dla osób z zaburzeniami rozwoju i ich opiekunów.
  6. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia.
  7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia.
  8. Działalność informacyjną i naukową.
  9. Współpracę z ośrodkami kulturalnymi, wychowawczymi i społecznymi.
  10. Finansowanie stypendiów i kosztów nauki dla osób zajmujących się leczeniem, terapią oraz rehabilitacją osób z zaburzeniami rozwoju w Polsce i zagranicą.
  11. Działania związane z promocją zdrowia i wiedzy medycznej.
  12. Organizowanie loterii i aukcji na rzecz osób z zaburzeniami rozwoju.
  13. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji.
  14. Współpracę z instytucjami publicznymi pozarządowymi oraz firmami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w Polsce i zagranicą.
  15. Popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym.
  16. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeniach.
  17. Popularyzację osiągnięć Polski oraz innych Państw zaawansowanych w rozwiązywanie problemów związanych z zaburzeniami rozwoju w formie dofinansowywania lub finansowania akcji informacyjnych, odczytów i kolportaż broszur zajmujących się tą tematyką.
  18. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób chorych, szczególnie uzdolnionych.
  19. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
  20. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu.
  21. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów zgodnych z celami fundacji.

  Informacje dodatkowe:

  Pomagamy, www.nowanadzieja.com.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=79&lang=pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach