• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach "SZANSA DZIECIOM"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Jasna 20/22

  kod: 25-523 Kielce

  telefon: 41 366 39 95

  fax:

  e-mail: sekretariat@szansadzieciom.org.pl, www.szansadzieciom.org.pl

  KRS 0000153400

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie i wspieranie ludzi dobrej woli, działających na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji, rehabilitacji zawodowej i społecznej dzieci niepełnosprawnych oraz propagowania idei tolerancji wśród społeczeństwa.

  Cel ten Stowarzyszenie urzeczywistnia poprzez:
  1. organizowanie poradnictwa dla dzieci i ich rodziców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,
  2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich wydawnictw dotyczących problematyki dzieci niepełnosprawnych,
  3. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
  4. podejmowanie działalności rehabilitacyjnej na rzecz tych dzieci,
  5. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin medycyny, edukacji i terapii,
  6. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  7. dofinansowywanie inwestycji realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach, związanych bezpośrednio z działalnością na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  8. współpracę ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz dzieci, a szczególnie dzieci specjalnej troski,
  9. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
  10. prowadzenie banku informacji o dzieciach specjalnej troski,
  11. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
  12. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek realizujących zadania kompleksowej edukacji, terapii i leczenia dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
  13. organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia – szczególnie dla dzieci zaniedbanych wychowawczo lub pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym – jako forma profilaktycznej działalności przeciw uzależnieniom, demoralizacji i przestępczości,
  14. wspieranie społecznej integracji dzieci specjalnej troski,
  15. organizowanie i prowadzenie uzupełniających zajęć edukacyjnych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

  Informacje dodatkowe:

  Więcej o działalności Stowarzyszenia, www.szansadzieciom.org.pl/dzialalnosc-wydarzenia.php


  « powrót
 • Koalicja w mediach