• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Uśmiech Serca"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Zapolskiej 7 lok. 4

  kod: 59-220 Legnica

  telefon: 508 593 653

  fax:

  e-mail: usmiech-serca@o2.pl, www.usmiechserca.pl

  KRS 0000386783

  Opis i zakres działalności:

  Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  3. działalność charytatywna,
  4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. ochrona i promocja zdrowia,
  6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  10. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  12. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
  13. wypoczynek dzieci i młodzieży,
  14. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  15. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  16. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  17. turystyka i krajoznawstwo,
  18. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
  19. ratownictwo i ochrona ludności,
  20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  21. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
  22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  23. promocja i organizacja wolontariatu,
  24. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
  25. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  26. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
  27. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


  Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

  1. osiąganie dochodów i gromadzenie środków materialnych i finansowych z różnych źródeł, w tym z: darowizn, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych, aktywów, nieruchomości, aukcji na rzecz podopiecznych Fundacji, praw majątkowych, zbiórek i imprez publicznych, odsetek i depozytów bankowych, papierów wartościowych, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dotacji z krajowych i zagranicznych programów pomocowych i projektów wspierających, bezzwrotnej pomocy zagranicznej, udziałów w zyskach osób prawnych,
  2. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, innymi fundacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
  3. poradnictwo w trudnych sytuacjach życiowych, w zakresie doradztwa oraz wskazywania odpowiednich instytucji pomocowych,
  4. promowanie Honorowego Dawstwa Szpiku i Krwi,
  5. organizowanie akcji społecznych, badań profilaktycznych i kursów pierwszej pomocy,
  6. organizowanie koncertów, bali, występów artystycznych, festynów, aukcji oraz innych imprez poświęconych Podopiecznym Fundacji,
  7. organizowanie zbiórek publicznych,
  8. organizowanie spotkań i zajęć dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
  9. organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych problemom wymienionym w celach statutowych,
  10. organizowanie konferencji mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom,
  11. udzielanie pomocy materialnej Podopiecznym Fundacji w zakresie podejmowanych przez nich przedsięwzięć rehabilitacyjnych i przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,
  12. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
  13. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za granicą - zainteresowanych i wspierających jej cele,
  14. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach