• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pracuj Razem z Nami DOMUS

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Roweckiego - Grota 2/39

  kod: 85-799 Bydgoszcz

  telefon: 510 188 415

  fax:

  e-mail: biuro@fundacja-domus.pl, www.fundacja-domus.pl

  KRS 0000289898

  Opis i zakres działalności:

  Naszą misją jest działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie niepełnosprawnych, poprzez tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy.

  Zadania Fundacji
  a. wspieranie samodzielności obywateli,
  b. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  c. wdrażanie i upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w rynku pracy,
  d. prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej,
  e. prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej dla pracodawców i organizacji, w celu przełamywania barier w zatrudnianiu tych osób na otwartym rynku pracy,
  f. prowadzenie pośrednictwa pracy oraz ośrodków doradztwa zawodowego oraz działalności informacyjnej i poradnictwa,
  g. przygotowywanie dla organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych programów zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizowania tych programów,
  h. działalność szkoleniowa, edukacyjna, wydawnicza i badawcza oraz wiele innych.

  Celami Fundacji są:

  1. Działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie osób niepełnosprawnych, w tym psychicznie chorych.
  2. Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz przeciwdziałania ich bierności zawodowej i ekonomicznej.
  3. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
  4. Popularyzowanie idei mediacji rodzinnej i społecznej.
  5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  6. Działanie na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna,oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochronyzdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
  2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, stosownie do ich możliwości.
  3. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji oraz poprawy warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem.
  4. Wdrażanie i upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w rynku pracy.
  5. Upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie form i możliwości zatrudniania wspieranego.
  6. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej.
  7. Organizowanie i uczestniczenie w projektach mających na celu przywrócenie tym osobom nawyków pracowniczych szczególnie po długotrwałym bezrobociu.
  8. Organizowanie i uczestniczenie w projektach mających na celu zbudowanie dla organizacji pozarządowych, władz samorządowych i przedsiębiorców systemu szeroko pojętej pomocy, niezbędnej osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zatrudnionym przez te instytucje.
  9. Prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej dla pracodawców i organizacji, w celu przełamywania barier w zatrudnianiu tych osób na otwartym rynku pracy.
  10. Prowadzenie pośrednictwa pracy oraz ośrodków doradztwa zawodowego.
  11. Prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa.
  12. Przygotowywanie dla organizacji pozarządowych i władz samorządowych programów (krajowych i zagranicznych) zatrudniania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizowania tych programów.
  13. Działalność szkoleniową, edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  14. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi.

  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, instytucji i organizacji zbieżną z jej celami.

  Informacje dodatkowe:

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach