• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Kolskie Stowrzyszenie Osób Niepełnosrpawnych "Sprawni Inaczej"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Dąbska 40

  kod: 62-600 Koło

  telefon: 63 26-10-148

  fax: 63 26-10-148

  e-mail: wtz.sprawniinaczej@wp.pl, www.kson.com.pl

  KRS 0000020401

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

  Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez :
  1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące
  przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspakajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego,
  opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej,
  2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
  3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka,
  4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach, w których przebywają,
  5. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną,
  6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty,
  7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjna -rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego,
  8. Prowadzenie dla osób dorosłych form mieszkalnictwa i zatrudnienia chronionego oraz zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy,
  9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności:
  - grup samopomocowych,
  - grup wsparcia,
  - usług domowych
  - placówek czasowego pobytu,
  - doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej itp.
  10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia,
  11. Zachęcanie osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,
  12. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  13. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i innych osób, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi,
  14. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i popularyzatorskiej,
  15. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
  16. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia,
  17. Prowadzenie działalności gospodarczej z której dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  18. Prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach