• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Efekt Motyla"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Dąbrowska 1/6

  kod: 25-521 Kielce

  telefon: 512 465 766

  fax:

  e-mail: biuro@efekt-motyla.free.ngo.pl, www.efekt-motyla.free.ngo.pl

  KRS 0000327464

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest działanie na rzecz społeczeństwa polskiego poprzez działalność w zakresie pomocy społecznej, charytatywnej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i wychowawczej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Polsce i poza granicami kraju oraz na rzecz rozwoju bezpiecznego, demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa.

  Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wpierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące:
  a. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  b. działalność charytatywną, c. działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  d. działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
  e. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  f. działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  g. działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  h. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  i. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  j. działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą,
  k. działalność krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  l. działalność z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji,
  ł. działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  m. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  n. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  o. działalność na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  p. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  r. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach