• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Kaźmierz"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Szkolna 27

  kod: 64-530 Kaźmierz

  telefon: 612 918. 040

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@kazmierz.net, www.kazmierz.net

  KRS 0000348629

  Opis i zakres działalności:

  Celem działalności Stowarzyszenia jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, a w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. Aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie kultury i sztuki, inspirowanie różnych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zdrowia oraz turystyki, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa lokalnego oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

  Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez:
  1) Świadczenie różnego rodzaju pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji Życiowej
  (pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na ten cel).
  2) Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  i innych uzależnień oraz organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
  3. opiekuńczo-wychowawczych oraz środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  3) Podejmowanie i popularyzację działań mających na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych. Organizowanie i prowadzenie placówek, których głównym zadaniem jest rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, poprzez ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej.
  4). Organizowanie wsparcia dla osób wymagających opieki.
  5) Działalność mającą na celu organizowanie i prowadzenie schronisk.
  6) Współpracę z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami, organizacjami i osobami.
  7) Upowszechnianie kultury regionalnej.
  8) Prowadzenie działalności o charakterze sportowym, kulturalnym i edukacyjnym na rzecz mieszkańców. Organizacja imprez, koncertów, wystaw, pokazów.
  9) Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i odczytów, publikację materiałów w różnych kanałach dystrybucji i działalność wydawniczą.
  10) Propagowanie idei wolontariatu.
  11) Podnoszenie wśród młodzieży znaczenia wartości tradycji, kultury, tolerancji i poziomu edukacji.
  12) Rozwijanie zainteresowań i wspieranie dzieci wybitnie zdolnych. Fundowanie stypendiów naukowych, sportowych i socjalnych.
  13) Wspieranie działalności szkół poprzez zakup wszelkich pomocy dydaktycznych i nagród.
  14) Podejmowanie działań w celu rozwoju „społeczeństwa informacyjnego”.
  15) Organizowanie zajęć dodatkowych i zagospodarowanie wolnego czasu.
  16) Organizowanie wolnego czasu dla seniorów.
  17) Organizowanie alternatywnych form edukacji i wychowania.
  18) Propagowanie i realizację działań i zachowań przyrodniczo-ekologicznych.
  19) Organizowanie i dofinansowywanie wycieczek i wypoczynku wakacyjnego.
  20) Organizację wymiany międzynarodowej i międzyszkolnej.
  21) Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnoty Europejskiej, kontaktów międzynarodowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy strukturalnych UE.
  22) Organizowanie pomocy dla Polaków mieszkających poza granicami RP.
  23) Działalność związaną z edukacją profilaktyką i diagnostyką medyczną.
  24) Prowadzenie działań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach