• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "żyć z POMPĄ"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Nowe Ogrody 35

  kod: 80-803 Gdańsk

  telefon: 506 042 252

  fax:

  e-mail: fundacja@zyczpompa.org, www.zyczpompa.org

  KRS 0000334667

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest pomoc osobom, w szczególności dzieciom, których zdrowie zależne było lub jest od pomp leczniczych: żywieniowych, insulinowych, baklofenowych, respiratorów i innego sprzętu medycznego lub/i rehabilitacyjnego, oraz wspieranie ich rodzin.

  Fundacja realizuje swój cel poprzez:
  1. zakup sprzętu, urządzeń, leków i materiałów, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom działającym na rzecz osób wskazanych w §10,
  2. udzielanie pomocy finansowej, organizacyjnej i rzeczowej w leczeniu osób wskazanych w §10,
  3. wspieranie finansowe, organizacyjne, terapeutyczne i prawne osób wskazanych w §10 i członków ich rodzin,
  4. wspieranie finansowe, rzeczowe i intelektualne placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, będącej w zakresie celów Fundacji,
  5. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, podmiotami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  6. tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów edukacyjnych kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i niemedycznych w zakresie celów Fundacji,
  7. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów w zakresie celów Fundacji,
  8. dofinansowywanie stypendiów naukowych w specjalizacjach w zakresie chorób generujących potrzebę zależności osoby od pompy i innego sprzętu medycznego lub i rehabilitacyjnego,
  9. wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe środowiska medycznego w badaniach naukowych w zakresie poprawy zdrowia osób wskazanych w §10,
  10. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Fundacji,
  11. upowszechnianie celów Fundacji poprzez organizowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury,
  12. propagowanie celów Fundacji poprzez organizowanie i prowadzenie imprez sportowych,
  13. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym rehabilitacji,
  14. inicjowanie, realizację i współudział we wdrażaniu przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz w dziedzinie dążenia do osiągania integracji społecznej osób wskazanych w §10,
  15. upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów w obszarze celów Fundacji w nurt polityki społecznej i ochrony zdrowia,
  16. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia w obszarze celów Fundacji,
  17. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji podmiotów ochrony zdrowia oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia,
  18. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
  19. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych, naukowych i intelektualnych,
  20. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,
  21. przyznawanie nagród osobom biorącym udział w realizacji celów Fundacji,
  22. wspieranie oraz realizowanie społecznych inicjatyw ustawodawczych w zakresie celów Fundacji,
  23. aplikowanie do innych podmiotów, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji.

  Informacje dodatkowe:

  Projekty, www.zyczpompa.org/pl/sub/5,projekty.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach