• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Z DREWNIANEJ”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Drewniana 8

  kod: 00-345 Warszawa

  telefon: 22 827 82 08

  fax: 22 827 82 08

  e-mail:

  KRS 000230321

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenia obejmują :
  1. wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży z placówek integracyjnych, potrzebujących wsparcia z uwagi na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, a także pomoc ich rodzinom,
  2. pogłębianie w świadomości społecznej potrzeb osób niepełnosprawnych oraz konieczności integracji tych osób
  z ich środowiskiem społecznym,
  3. aktywizowanie dzieci i młodzieży, poprzez wykorzystanie ich potencjału, w celu pełnienia różnorodnych funkcji społecznych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. aktywizowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich integrację z pełnosprawnymi rówieśnikami poprzez organizację turystyki, rekreacji i innych działań integrujących,
  2. organizację zajęć i imprez mających na celu podnoszenie sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  3. kształcenie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie ich indywidualnych możliwości, skierowane na osiągnięcie pełnej samodzielności w dorosłym życiu,
  4. organizację rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz popularyzację różnych metod rehabilitacji,
  5. organizację zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  6. prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej związanej ze szkolnictwem integracyjnym i potrzebami dzieci niepełnosprawnych,
  7. działania zapewniające ciągłość edukacji dzieci niepełnosprawnych na poszczególnych etapach kształcenia,
  8. promocję i organizację wolontariatu,
  9. współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami
  o podobnych do stowarzyszenia celach,
  10. gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.

  Informacje dodatkowe:

  Główne kierunki działań Stowarzyszenia:

  1. Wszechstronne działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży z placówek integracyjnych, potrzebujących wsparcia z uwagi na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, a także pomocy ich rodzinom.
  2. Pogłębianie świadomości społecznej potrzeb osób niepełnosprawnych oraz konieczności integracji tych osób
  ze środowiskiem społecznym.
  3. Aktywizowanie dzieci i młodzieży, poprzez wykorzystanie ich potencjału, w celu pełnienia różnorodnych funkcji
  społecznych .
  4. Promocja i organizowanie wolontariatu.
  5. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  6.Organizowanie zajęć i imprez mających na celu podnoszenie sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnej.
  7. Kształcenie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie ich indywidualnych możliwości, skierowane na osiągniecie
  pełnej samodzielności w dorosłym życiu.
  8.Organizowanie rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz popularyzacja różnych metod rehabilitacji.
  9.Działania zapewniające ciągłość edukacji dzieci niepełnosprawnych na poszczególnych etapach kształcenia
  szkolnictwo średnie ogólnozawodowe dla dzieci niepełnosprawnych.


  « powrót
 • Koalicja w mediach