• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny w Darłowie

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wieniawskiego 8

  kod: 76-150 Darłowo

  telefon: 94 314 66 48

  fax: 94 314 66 48

  e-mail: dziecidort@poczta.onet.pl, www.dziecidort.blogspot.com

  KRS 0000056806

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działalności charytatywnej;
  3. ochrony i promocji zdrowia;
  4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:
  1. pełna integracja osób niepełnosprawnych w środowisku, w którym przebywają;
  2. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i wzajemnej pomocy;
  3. niesienie pomocy osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, moralnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby- charytatywnej;
  4. tworzenie infrastruktury rehabilitacyjno-socjalnej, w szczególności z myślą o potrzebach osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

  Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
  1. tworzenie Grup Wzajemnej Pomocy;
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej;
  3. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych;
  4. tworzenie lub pomoc w organizowaniu placówek oświatowo-wychowawczych dla niepełnosprawnych oraz kursów specjalistycznych;
  5. dążenie do tworzenia fundacji wspierających cele Stowarzyszenia;
  6. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia;
  7. prowadzenie na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  8. organizowanie szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych;
  9. organizowanie kursów rehabilitacyjnych;
  10. realizowanie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego innych zadań z zakresu opieki społecznej;
  11. prowadzenie działalności odpłatnej;
  12. prowadzenie działalności nieodpłatnej.

  Stowarzyszenie prowadzi:
  1. działalność odpłatną w zakresie :
  - działalności pozostałych organizacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych;
  - pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania;
  - działalności paramedycznej.
  2. działalność nieodpłatną w zakresie:
  - działalności pozostałych organizacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych;
  - pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania;
  - działalności paramedycznej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach