• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ważna Róża"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Deskurów 40

  kod: 07 – 201 Wyszków

  telefon: 512 390 824

  fax:

  e-mail: st.waznaroza@wp.pl, www.waznaroza.pl

  KRS 0000182769

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, umożliwiająca tym osobom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych z całą społecznością.
  3. Tworzenie warunków na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przestrzeganie wobec nich praw człowieka.

  Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
  1. Inicjowanie i prowadzenie akcji oraz imprez okolicznościowych z udziałem osób niepełnosprawnych zmierzających do:
  a. Kształtowania właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi;
  b. Uczenia tolerancji i uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby innych;
  c. Propagowanie zdrowego stylu życia bez narkotyków i alkoholu.
  2. Organizowanie aktywnych form wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych pobudzających i rozwijających ich zainteresowania.
  3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej.
  4. Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez poradnictwo, doradztwo i opiekę prawną.
  5. Współpracę z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  6. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
  7. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych z której zarobek może być przeznaczony wyłącznie na te cele.
  8. Inną działalność mającą na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach