• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Szpitalna 6/18-19

  kod: 00-031 Warszawa

  telefon: 22 620 32 02

  fax: 22 620 32 02 w. 120

  e-mail: biuro@popon.pl, www.popon.pl

  KRS 0000105835

  Opis i zakres działalności:

  Celami działalności Związku są:
  1. Ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne.
  2. Wspieranie działań na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  3. Współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz poprawy warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem.
  4. Integracja środowiska przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz krzewienie zasad etyki w działalności gospodarczej.
  5. Prezentowanie opinii i ocen środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych i zakładów pracy chronionej.

  Związek realizuje swe cele w szczególności przez:
  1. reprezentowanie interesów członków Związku, występowanie na rzecz poszanowania tych interesów przed organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,
  2. podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach z zakresu działalności prowadzonej przez swych członków,
  3. organizowanie spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych i szkoleniowych, dotyczących działalności gospodarczej członków oraz osób zainteresowanych,
  4. udzielanie pomocy organizacyjnej członkom Związku,
  5. dbanie o przestrzeganie norm prawnych i etycznych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  6. współpracę z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne w celu rozwoju szans ich członków w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
  7. inicjowanie i podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu członków Związku,
  8. prowadzenie działalności informacyjnej oraz poradnictwa,
  9. ochronę praw i interesów członków poprzez zapewnienie warunków uzyskania pomocy organizacyjnej i prawnej,
  10. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
  11. prowadzenie działalności gospodarczej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach