• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Powstańców Śląskich 9

  kod: 01–381 Warszawa

  telefon: 22–304-89-65, 507 033 530

  fax:

  e-mail: blizejdziecka@go2.pl, www.bdziecka.webd.pl

  KRS 0000096480

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Stowarzyszenia:
  1. Integracja osób niepełnosprawnych ich rodziców i opiekunów w celu stworzenia optymalnych warunków egzystencji osobom niepełnosprawnym w ramach zgodnych z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  3. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności prawnej, oświatowej i informacyjnej na rzecz przestrzegania i umacniania konstytucyjnych praw i wolności osób niepełnosprawnych, zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Współpraca i wymiana informacji z innymi podmiotami, w tym międzynarodowymi, zainteresowanymi problematyką niepełnosprawności oraz poszanowaniem praw i wolności osób niepełnosprawnych.

  Sposoby realizacji celów
  Stowarzyszenie zamierza osiągnąć poprzez podejmowanie działalności zgodnych z prawem, a mianowicie:
  1. Organizowanie środowisk osób niepełnosprawnych ich opiekunów ustawowych i prawnych, wolontariuszy oraz innych osób działających na rzecz przestrzegania podmiotowości prawnej osób niepełnosprawnych – dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności.
  2. Podejmowanie działań w kierunku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do diagnostyki i rehabilitacji leczniczej (np.: organizowanie turnusów rehabilitacyjnych).
  3. Planowanie i prowadzenie wszechstronnej działalności oświatowej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej, zdrowotnej, terapeutycznej oraz sportowo – rekreacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym: prowadzenie placówek oświatowych, szkół, ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów pomocy oraz punktu konsultacyjnego (porad) dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin i opiekunów na zasadach określonych właściwymi przepisami.
  4. Organizowanie: odczytów, wykładów, prelekcji, szkoleń oraz prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przepisów prawa zgodnie z potrzebami zainteresowanych członków Stowarzyszenia.
  5. Prowadzenie seminariów i konferencji naukowych oraz działalności wydawniczej. Przekazywanie komunikatów z bieżącej działalności w prasie lokalnej.
  6. Kierowanie wystąpień do władz oraz instytucji publicznych w tym zgłaszanie inicjatyw w zakresie stosowanych regulacji prawnych.
  7. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych na ich wniosek wobec instytucji i urzędów publicznych.
  8. Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
  9. Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, oraz organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym.
  10. Organizowanie innych działań stosownie do potrzeb i inicjatyw zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia. Wspieranie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy, dążenie do organizacji domów opieki (pogodnej starości) dla członów Stowarzyszenia.
  11. Organizowanie zajęć sportowych – rekreacyjno – turystycznych w tym: szkoleń i zawodów sportowych, rajdów, wycieczek, festynów i pikników oraz innych wynikających z potrzeb członków Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach