• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Równa 10/3

  kod: 03-418 Warszawa

  telefon: 22 619 85 01

  fax: 22 619 85 01

  e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl, www.otwartedrzwi.pl

  KRS 0000080010

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  - tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków;
  - przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym;
  - rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków;
  - niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży;
  - wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata;
  - promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia składają się następujące usługi:
  - pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców,
  - organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów,
  - poradnictwo prawne,
  - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe,
  - doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wspieranie przedsiębiorczości,
  - reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,
  - prowadzenie centrów integracji społecznej,
  - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
  - resocjalizacja i reedukacja dzieci i młodzieży,
  - szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne,
  - wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej,
  - prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hosteli, mieszkań chronionych i socjalnych,
  - prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej,
  - wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu,
  - prowadzenie szkół i placówek kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych,
  - prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych,
  - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  - prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych,
  - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
  - organizacja żywienia i dożywiania osób ubogich,
  - pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,
  - organizacja zbiórek publicznych,
  - organizacja kampanii społecznych,
  - organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów,
  - organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów,
  - organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu życia,
  - organizacja konferencji, seminariów i sympozjów,
  - promocja wiedzy i postaw proekologicznych,
  - prowadzenie telefonów zaufania,
  - promocja i kształcenie postaw obywatelskich,
  - wdrażanie zasad integracji europejskiej,
  - prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej,
  - współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
  - tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach,
  - współpraca z mediami,
  - wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu,
  - działalność charytatywna,
  - usługi w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody,
  - prowadzenie działalności z zakresu ekologii.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach