• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja" w Gdańsku

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Kurpińskiego 1A

  kod: 80-169 Gdańsk-Suchanino

  telefon: 58 301 09 72

  fax:

  e-mail: biuro@fundacjakeja.org.pl, www.fundacjakeja.org.pl

  KRS 0000326564

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Celem Fundacji jest, aby wśród osób objętych jej działalnością co najmniej 80% stanowiły osoby niewidzące lub słabo widzące. Celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polegających na:

  a. rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku wśrodowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno-wychowawczych,
  b. umożliwieniu niepełnosprawnym wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach preferencyjnych w stosunku do zasad dotyczących pozostałych osób,
  c. integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  d. promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
  e. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  f. budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych,
  g. wspieraniu działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
  h. dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

  a. umożliwienia zainteresowanym korzystania, w drodze pierwszeństwa ze wszystkich form jej działalności,
  b. objęcia zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i ośrodków szkolno wychowawczych,
  c. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowania wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie,
  d. opieki i wspierania ponadprzeciętnych sportowców niepełnosprawnych przez przyznawanie stypendiów i nagród,
  e. pozyskiwania sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi,
  f. organizowania imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,
  g. współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Fundacji,
  h. prowadzenia działalności oświatowej i wydawniczej,
  i. inspirowania, wspierania i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami Fundacji,
  j. podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach