• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Rydla 49

  kod: 70-783 Szczecin

  telefon: 517 392 265

  fax:

  e-mail: fundacja.hussar@gmail.com, www.hussar.szczecin.pl

  KRS 0000314744

  Opis i zakres działalności:

  Celem działalności Fundacji jest inicjowanie i popieranie wszelkich form niezależnego życia osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
  a. udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym,
  b. przydzielanie osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym,
  c. powołanie ośrodka ( centrum) koordynacji działań wspierających realizacje idei niezależnego życia osób Niepełnosprawnych,
  d. inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezależnego życia Osobom Niepełnosprawnym.

  Cele Fundacja realizuje poprzez:
  a. budowę systemu transportu umożliwiającego udostępnianie Osobom Niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się,
  b. udostępnianie usług Osobistego Asystenta i promocji w tym zakresie,
  c. organizowanie szkoleń: zawodowych i rozwojowych Osób Niepełnosprawnych oraz asystentów i opiekunów,
  d. organizowanie szkoleń pracodawców związanych z zatrudnianiem Osób Niepełnosprawnych,
  e. organizowanie sympozjów dotyczących pomocy dla Osób Niepełnosprawnych,
  f. zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych w oparciu o programy Unii Europejskiej,
  g. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie sytuacji Osób Niepełnosprawnych oraz spraw związanych z ułatwianiem im życia codziennego, w tym zawodowego – w oparciu o programy Unii Europejskiej,
  h. pozyskiwanie środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób Niepełnosprawnych objętych opieka Fundacji,
  i. nieodpłatne użyczanie Osobom Niepełnosprawnym objętych opieka Fundacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
  j. dla realizacji swych celów Fundacja współpracuje z urzędami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także środkami masowego przekazu.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach