• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Broniewskiego 1a

  kod: 93-162 Łódź

  telefon: 42 646-76-18, 42 682-20-22 w. 44, 609 102 535

  fax:

  e-mail: fundacja@csr.org.pl, www.csr.org.pl

  KRS 0000262774

  Opis i zakres działalności:

  W swoich działaniach Fundacja kieruje się przede wszystkim zasadami wyrażonymi w Piśmie Świętym i Karcie Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej.

  Misją Fundacji jest działalność w służbie rodzinie, w szczególności promocja war¬tości, które stanowią fundament instytucji rodziny oraz pomoc rodzinom i osobom, które stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego.

  Celem Fundacji jest:
  a. promocja wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny,
  b. inspirowanie, wspieranie i wdrażanie pomocy potrzebującym osobom i rodzinom,
  c. finansowe i poza finansowe wspieranie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, w szczególności powstawania, budowy, rozwoju i działalności instytucji służących rodzinie, jak Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi.

  Sfera zadań Fundacji obejmuje działania w zakresie:
  a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  b. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  c. działalności charytatywnej,
  d. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  e. ochrony i promocji zdrowia,
  f. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  h. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  i. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  j. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  k. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  l. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  m. turystyki i krajoznawstwa,
  n. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  o. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  p. przeciwdziałania patologiom społecznym.

  Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
  a. finansowe i poza finansowe wspieranie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, w szczególności powstawania, budowy, rozwoju i działalności instytucji służących rodzinie, jak Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej oraz wspieranie innych organizacji w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
  b. prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations oraz pro-wadzenie i wspieranie stron internetowych o tematyce wyznaczonej celami statutowymi Fundacji,
  c. organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów, kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym,
  d. prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działań z za-kresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i wychowania, po¬mocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia,
  e. organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym.

  Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w powyższym ustępie. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach