• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja „Agrafka”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Królowej Jadwigi 6

  kod: 87-100 Toruń

  telefon: 693-510-777

  fax:

  e-mail: fundacjaagrafka@tlen.pl, www.fundacjaagrafka.pl

  KRS 0000376566

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja „Agrafka” to inicjatywa społeczna grupy zwykłych ludzi chcących służyć innym swoim czasem i pracą.

  Fundacja została założona do realizacji celów społecznie użytecznych, udzielania wszechstronnej pomocy wszystkim potrzebującym pomocy i wsparcia.

  „Agrafka” skupia osoby, mające sporo cennych pomysłów na robienie rzeczy pożytecznych, stąd też nazwa fundacji - Agrafka ma symbolizować spinanie różnych użytecznych inicjatyw.

  Celami Fundacji są:
  1. Spinanie, promowanie i łączenie różnych inicjatyw społecznie użytecznych
  2. Udzielanie wszechstronnej pomocy wszystkim istotom potrzebującym pomocy i wsparcia
  3. Podejmowanie działań w zakresie rozwoju środowisk lokalnych poprzez:

  a. pomoc osobom zagrożonym zjawiskiem wyobcowania społecznego i rosnącej przestępczości
  b. umożliwienie integracji społecznej ludności w określonym środowisku lokalnym
  c. zapewnienie wsparcia mieszkańcom w zorganizowaniu sieci wzajemnej pomocy między rodzinami
  d. zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu najbardziej naglących problemów mieszkańców związanych zwłaszcza z ochroną zdrowia
  e. działanie mające na celu zmniejszenie bezrobocia
  f. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  g. pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy oraz pracowników placówek oświatowych i opieki społecznej w zakresie pomocy mieszkańcom
  h. szeroko rozumiane działania w zakresie prewencji kryminalnej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

  4. Podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy, a przede wszystkim profilaktyki uzależnień, propagowanie zdrowego stylu życia, działalności sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej, krajoznawczej
  5. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom
  6. Wspieranie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  7. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się terapią, edukacją, wychowaniem i pomaganiem, szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów, zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy, zwiększenie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnienie idei pracy wolontarystycznej
  8. Promowanie integracji z Unią Europejską, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  9. Działania na rzecz rozwoju demokracji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
  10. Działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt i ich praw oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  11. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej
  12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  13. Działalność na rzecz osób w podeszłym wieku
  14. Działalność na rzecz osób uzależnionych i społecznie wykluczonych
  15. Działalność na rzecz osób chorych, m.in. osób z różnymi schorzeniami psychicznymi
  16. Podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej
  17. Działalność na rzecz wspierania i rozwoju kultury
  18. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa medycznego
  19. Pomoc humanitarna i działalność charytatywna
  20. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
  21. Wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskic

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach