• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Orlen Dar Serca

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Gordona Bennetta 2B

  kod: 02-159 Warszawa

  telefon: 22 584-69-35

  fax: 22 584-69-36

  e-mail: fundacja@orlen.pl, www.orlendarserca.pl

  KRS 0000037031

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działalności charytatywnej;
  3. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
  5. ochrony i promocji zdrowia;
  6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  9. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  10. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  12. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  15. ratownictwa i ochrony ludności;
  16. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  17. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  18. promocji i organizacji wolontariatu;
  19. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-18.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
  2. udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne i techniczne i inne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji;
  3. wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do realizacji celów zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą;
  4. udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;
  5. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji;
  6. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno- informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
  7. inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji;
  8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach