• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Ciołkowskiego 7c/3

  kod: 80-463 Gdańsk

  telefon: 604 966 390, 721 827 795

  fax:

  e-mail: fundacja.rozwoju@wp.pl, www.gftr.pl

  KRS 0000338904

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Fundacji jest:
  1. Terapia, rozwój osobisty i artystyczny osób w kryzysie psychicznym i fizycznym.
  2. Aktywizacja społeczna i zawodowa, wzmacnianie postaw przedsiębiorczych oraz poprawa jakości życia młodzieży, osób dorosłych i osób starszych.
  3. Wszechstronny społeczny i osobisty rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o kontakt ze sztuką oraz zasady komunikacji bez przemocy.
  4. Minimalizowanie negatywnych skutków wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
  5. Wyrównywanie szans rozwoju zawodowego oraz osobistego osób sprawnych i niepełnosprawnych.
  6. Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
  7. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez szeroko pojętą działalność artystyczną, naukową i twórczą.
  8. Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. udzielanie pomocy osobom w kryzysie psychicznym i fizycznym,
  2. działania artystyczne, społeczne pozwalające realizować cele Fundacji,
  3. organizowanie zajęć rozwijających kreatywność dzieci i osób dorosłych,
  4. prowadzenie grup wsparcia, terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej,
  5. poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz psychoedukację,
  6. tworzenie punktów konsultacji psychologiczno – pedagogicznych,
  7. prowadzenie kampanii społecznych na rzecz przełamywania bariery mentalnościowej dotyczącej korzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
  8. prowadzenie kampanii społecznych dotyczących praw osób dyskryminowanych,
  9. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień:
  - udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom chorym, niepełnosprawnym i mającym problemy adaptacyjne,
  - wspieranie jednostek z grup dyskryminowanych w ich prawach do autoekspresji oraz rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
  10. budowę ośrodków służących terapii, rehabilitacji, edukacji, szkoleń,
  11. prowadzenie Klubów Integracji Społecznej (KIS), Centrów Integracji Społecznej (CIS),
  12. powoływanie i prowadzenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
  13. promocję i organizację wolontariatu,
  14. działania ekologiczne i kontakt z naturą,
  15. tworzenie lokalnych ośrodków kultury,
  16. współpracę ze szkołami i innymi placówkami o charakterze wychowawczym,
  17. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wypoczynku letniego i zimowego, edukację społeczną,
  18. organizowanie zajęć artystycznych, sportowych i kondycyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  19. organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
  20. publikację i dystrybucję programów, książek, biuletynów, i broszur,
  - prowadzenie badań, analiz, studiów, ekspertyz naukowych związaną z realizacją celów Fundacji,
  - organizację szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych,
  - współpracę z władzami i jednostkami samorządowymi, rządowymi organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami wspierającą realizację celów Fundacji w kraju i za granicą,
  - wspieranie rozwoju innych organizacji pozarządowych,
  - prowadzenie biura informacyjnego i serwisu internetowego dotyczącego działalności Fundacji w Polsce i za granicą.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach