• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Walerego Sławka 5

  kod: 40-833 Katowice

  telefon: 32 381 53 17, 881 910 298

  fax: 32 381 53 17

  e-mail: sekretariat@debra-kd.pl, www.debra-kd.pl

  KRS 0000221607

  Opis i zakres działalności:

  Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:
  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. Działalności charytatywnej;
  3. Ochrony i promocji zdrowia;
  4. Przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i rodzin oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny i zdrowotny;
  5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
  7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  8. Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
  9. Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu;
  10. Kultury i sztuki
  11. Zbieranie i przekazywanie najnowszych informacji naukowych i medycznych;
  12. Wymiany doświadczeń w pielęgnacji chorych;
  13. Rozszerzenia świadomości w społeczeństwie, na temat chorób, w szczególności wśród chorych na Epidermolysis Bullosę oraz osób chorujących na inne rodzaje genetycznych wad skóry, oraz ich rodzin.

  Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez:
  1. Popularyzowanie wiedzy, jak pielęgnować chorego, aby zmniejszyć potrzebę leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, oraz codziennego cierpienia;
  2. Niesienie pomocy instytucjom o ważnym znaczeniu medyczno – badawczym będącym w trudnej sytuacji finansowej, oraz instytucjom promocji badań nad genetycznymi wadami skóry w tym EB;
  3. Prowadzenie statystyki chorych;
  4. Niesienie pomocy chorym na Epidermolysis Bullosę, w postaci lekarstw oraz środków opatrunkowych oraz przedmiotów i urządzeń potrzebnych do codziennej pielęgnacji i rehabilitacji chorego;
  5. Inicjowanie i realizacja programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem Epidermolysis Bullosy i innych genetycznych wad skóry, w tym wspierania współpraca na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk;
  6. Inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania problematyką Epidermolysis Bullosy i genetycznych wad skóry społeczeństwa, a w szczególności grono lekarskie;
  7. Popularyzowanie wiedzy, dotyczącej Epidermolysis Bullosy, oraz chorób genetycznych skóry;
  8. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej oraz konsultacji członkom Stowarzyszenia jak i innym organizacjom i ludziom zainteresowanym tematyką chorób;
  9. Ułatwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat EB, oraz chorób genetycznych wśród członków Stowarzyszenia i ogółu zainteresowanych;
  10. Umożliwienie osobom fizycznym i prawnym z korzystania z bazy szkoleniowej i informacyjnej, oraz rehabilitacyjnej;
  11. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej z wykorzystaniem mediów tradycyjnych ora internetu;
  12. Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), związanych z realizacją celów statutowych;
  13. Udzielanie daleko idącej pomocy osobom chorym na EB i wrodzone genetycznie wady skóry;
  14. Organizowanie i finansowanie szkoleń, seminariów, spotkań, imprez kulturalnych itp..;
  15. Współpraca z lekarzami, naukowcami, którym nie są obojętne choroby genetyczne, a w szczególności Epidermolysis Bullosa;
  16. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonej tematyce działania;
  17. Poszukiwanie funduszy na działalność statutową, poszukiwanie sponsorów.
  18. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach