• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Podolany 74

  kod: 32-420 Gdów

  telefon: 12-251-04-51

  fax: 12-251-04-52

  e-mail: fon.podolany@poczta.fm, www.fonpodolany.pl

  KRS 0000179900

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. działalność charytatywna,
  3. ochrona i promocja zdrowia,
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. działania na rzecz czynnego udziału osób niepełnosprawnych i specjalnej troski w życiu zawodowym, społecznym, gospodarczym kraju,
  6. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. działania na rzecz emerytów i rencistów,
  8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  9. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  10. organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  11. rozwój kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  13. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  14. wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  15. niesienie pomocy osobom z urazami doznanymi w wypadkach drogowych i klęskach żywiołowych,
  16. wspieranie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
  17. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  19. promocja i organizacja wolontariatu,
  20. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie celów statutowych Fundacji,
  21. skupianie wokół idei Fundacji: lekarzy, naukowców, działaczy społecznych, ludzi dobrej woli w kraju i za granicą.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie i finansowanie:
  a. domów pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek pomocy społecznej,
  b. placówek dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, psychiatrycznych placówek rekonwalescencyjnych, domów mieszkalnych dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi oraz placówek dla osób opóźnionych umysłowo,
  c. ośrodków pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi oraz ognisk wychowawczo-terapeutycznych,
  d. dziennej opieki poza domem dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, a także działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie,
  e. działalności poradni i placówek dziennych dla osób potrzebujących pomocy, samopomocowych klubów wsparcia dla osób niepełnosprawnych i uzależnionych, udzielanie pomocy socjalnej i pomocy społecznej ofiarom katastrof lub klęsk żywiołowych, a także organizowanie działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub darów rzeczowych, przy wykorzystaniu pracy wolontariuszy, pomocy sąsiedzkiej oraz poprzez oddziaływanie informacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa,
  f. prowadzenia amatorskich klubów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  g. prowadzenia klubów fitness oraz innych obiektów służących rekreacji i rewalidacji ruchowej oraz poprawie kondycji fizycznej,
  h. działalności fizjoterapeutycznej, w tym organizacja krajowych i zagranicznych turnusów rehabilitacyjnych,
  i. działalności związanej z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia oraz działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów,
  j. imprez turystycznych i integracyjnych organizowanych dla lub przez niepełnosprawnych z pełnym programem uczestnictwa, obejmującym także udział w widowiskach oraz korzystanie z oferty instytucji kultury i sztuki,
  k. imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania mające na celu rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami działającymi na rzecz niepełnosprawnych, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promowanie kultury i sztuki niepełnosprawnych, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym także skupianie wokół idei Fundacji lekarzy, naukowców, działaczy społecznych, reprezentantów kultury i sztuki oraz ludzi dobrej woli w kraju i za granicą,
  l. pozaszkolnych form edukacji, w tym organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów tematycznych dla niepełnosprawnych, osób z ich otoczenia oraz pracodawców, a także prowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy celem upowszechniania wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu,
  m. doradztwa edukacyjno-zawodowego dla niepełnosprawnych,
  n. działalności w zakresie pozyskiwania ofert pracy i miejsc pracy dla niepełnosprawnych i osób opiekujących się niepełnosprawnymi,
  o. wydawnictw, w szczególności poradników i innych materiałów informacyjnych dotyczących problematyki niepełnosprawności, uzależnień, patologii społecznej, wykluczenia społecznego, łącznie z udostępnianiem tych informacji w trybie on-line,
  p. witryn internetowych, które działają jak portale internetowe odsyłające do publikacji o tematyce związanej z niepełnosprawnością, uzależnieniami, patologiami społecznymi, wykluczeniem społecznym, profilaktyką, ochroną i promocją zdrowia,
  2. organizację wolontariatu oraz wykorzystanie pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, celem wsparcia zadań realizowanych przez Fundację i jej jednostki organizacyjne,
  3. przyjmowanie zleceń od organów administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w Art. 2 pkt 2,

  4. uczestnictwo w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organów administracji publicznej,
  5. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami sektora publicznego i prywatnego - krajowego i zagranicznego.

  Cele określone w Art. 10 pkt 5 niniejszego Statutu Fundacja realizuje poprzez:
  1. organizację doradztwa i poradnictwa zwiększającego potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne,

  2. organizację warsztatów psychologicznych ukierunkowanych na zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych, podnoszących zdolność do zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

  3. organizację szkoleń i warsztatów dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi, w tym:
  a. szkoleń i warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy oraz samorządu terytorialnego realizujących zadania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, podnoszących umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną,
  b. szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności współpracy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym umiejętności w zakresie rozumienia potrzeb niepełnosprawnych pracobiorców,
  c. szkoleń i warsztatów dla pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy świadczących usługi na rzecz osób bezrobotnych, podnoszących umiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem,
  d. szkoleń i warsztatów dla pracowników współpracujących w swym środowisku pracy z osobami niepełnosprawnymi, zwiększających umiejętności w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi partnerami,
  e. szkoleń i warsztatów dla pracodawców ( oraz organizatorów pracy w firmach) zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, mających na celu uzyskanie lub podniesienie umiejętności w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz warunków i środowiska pracy dla niepełnosprawnych pracowników,
  f. szkoleń i warsztatów dla doradców ( w tym zawodowych) i innych usługodawców, podnoszących umiejętności w zakresie świadczenia usług osobom niepełnosprawnym służących wspieraniu ich funkcjonowania na rynku pracy,
  4. rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych w systemie e-learningowym,

  5. świadczenie i promocję:
  a. usług wspierających przechodzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, w szczególności prowadzenie punktów doradztwa i poradnictwa,
  b. usług doradczych oraz innych usług dla osób niepełnosprawnych służących ich integracji na otwartym rynku pracy oraz wspieraniu ich aktywności zawodowej, w tym usług w zakresie poszukiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  c. usług dla organizacji pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, w tym z zakresu organizowania stanowisk pracy i środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
  d. usług wspierających dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń,
  e. usług szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych z zakresu alternatywnych form pracy, w tym m.in. telepracy, pracy przez Internet, pracy w niepełnym wymiarze,

  6. działania służące rozwijaniu i promocji form współpracy pomiędzy pracodawcami, ich organizacjami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, które mają za cel zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  7. organizację kampanii informacyjno-promocyjnych skierowanych do pracodawców, ich pracowników, społeczności lokalnych i decydentów, zmierzających do zmian postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku pracy,
  8. prowadzenie i finansowanie badań w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym badań służących zindywidualizowaniu świadczonych usług, a w tym:
  a. dotyczących specyficznych potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy,
  b. z zakresu rozpoznawania zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych, w tym na pracę z wykorzystaniem nowych form organizacji pracy,
  c. dotyczących nowych form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  d. badań warunków trwałej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  3. W związku z realizacją celów określonych w ust. 1 i 2, Fundacja może ponosić wszelkie wydatki z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa i niniejszego Statutu, a także stosować się do wytycznych odpowiednich programów pomocowych, jeżeli cele te mogą być współfinansowane ze środków publicznych ( w tym ze środków wymienionych w Art. 14 ust.1 pkt 3 ).

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach