• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Ponad Przeciętni"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Galla Anonima 8/2

  kod: 82-400 Sztum

  telefon: 533 579 239, 55 612 85 10

  fax:

  e-mail: undacja_ponadprzecietni@wp.pl, undacja@ponadprzecietni.org.pl, www.ponadprzecietni.org.pl

  KRS 0000408457

  Opis i zakres działalności:

  Celami działania fundacji są cele społecznie użyteczne, w tym w szczególności:
  1. działalność oświatowo – kulturalno – zdrowotna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery zawodowej osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  2. otaczanie opieką uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży, a także dorosłych artystów muzyków.
  3. prowadzenie działalności prozdrowotnej, mającej na celu ochronę zdrowia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  4. wspieranie i otaczanie opieką prawną i materialną osób z zaburzeniami psychicznymi i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. rozwój intelektualny i społeczny osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Fundacja realizuje swoje cele przez:
  a. organizowanie kursów i szkoleń mających na celu pomoc w aktywnym uczestnictwie na otwartym rynku pracy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;-
  b. aktywną współpracę z pracodawcami poprzez opiekuna osoby niepełnosprawnej lub wykluczonej społecznie, którego zadaniem będzie nadzór nad zatrudnionym u pracodawcy niepełnosprawnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym pracownikiem;
  c. promowanie niepełnosprawnych artystów w kraju i za granicą;
  d. organizacja festiwali, w tym corocznego Festiwalu Młodych Talentów „Majowa Pozytywka”;
  e. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą;-
  f. organizowanie i udział w imprezach promujących niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie artystów w kraju i za granicą;
  g. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej;
  h. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
  i. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym muzycznie dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych;
  j. prowadzenie świetlic integracyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, mające na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży równego startu poprzez działania kulturalno – edukacyjne;-
  k. udzielanie pomocy prawnej osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, mającej na celu zabezpieczenie ich interesów prawnych poprzez prowadzenie bezpłatnych punktów doradztwa prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi;
  l. niematerialna i rzeczowa pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych, osobom niepełnosprawnym,wykluczonym społecznie przez organizowanie punktów dożywiania – stołówek, oraz poprzez publiczną zbiórkę i wydawanie najbardziej potrzebującym odzieży, żywności i środków czystości.
  ł. inne działania służące realizacji celów statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach