• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wojska Polskiego 60d

  kod: 16-500 Sejny

  telefon: 87 51 73 416

  fax: 87 51 73 416

  e-mail: rsonsejny@wp.pl, www.niepelnosprawni.sejny.pl

  KRS 0000061555

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. Opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych,
  samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół i innych organizacji.
  2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej w stosunku do dzieci i młodzieży.
  3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie.
  4. Integracja środowiska ludzi chorych i niepełnosprawnych w celu zorganizowania samopomocy.
  5. Upowszechnianie alternatywnych metod i form edukacji niepełnosprawnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarne.
  6. Promowanie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
  7. Koordynowanie działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia, tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w zakresie korektywy, rekreacji, rehabilitacji i warsztatów terapii zajęciowej.
  8. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
  9. Organizacja i promocja wolontariatu.
  10. Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.

  Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Inspirowanie zmian w systemie prawnym w kierunku korzystnym dla niepełnosprawnych.
  2. Inicjowanie i udział w tworzeniu i rozwoju bazy rehabilitacyjnej.
  3. Udzielanie bezpośredniej prawnej i materialnej pomocy członkom Stowarzyszenia.
  4. Prowadzenie działalności edukacyjnej chorych jak i ludzi zdrowych poprzez środki masowego przekazu i wydawnictwa:
  a. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dorosłych i dzieci.
  b. Organizowanie spotkań i kursów edukacyjnych dla niepełnosprawnych.
  c. Organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
  d. Udział w konferencjach, seminariach dotyczących problematyki niepełnosprawnych.
  e) Organizacja kursokonferencji, warsztatów doskonalących formy i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  5. Zorganizowanie silnych, zintegrowanych środowisk lokalnych prowadzących działania edukacyjne, samopomocowe, kulturalne na swoim terenie.
  6. Utrzymanie stałych kontaktów z władzami administracji państwowej, przedstawicielami firm produkujących sprzęt rehabilitacyjny oraz innymi firmami krajowymi i zagranicznymi.
  7. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
  8. Nawiązanie współpracy z władzami miasta i poszczególnych gmin.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach