• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomóż Dorosnąć

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Al. Kalin 30

  kod: 05-500 Piaseczno

  telefon: 502 501 202

  fax:

  e-mail: fundacja@pomozdorosnac.pl, ewa.lubianiec@wp.pl, www.pomozdorosnac.pl

  KRS 0000203456

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. Jest to wyłączna działalność statutowa Fundacji. Pojęcie rodzina dysfunkcyjna oznacza w tym wypadku rodzinę, która nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych i bytowych dziecka, zaniedbując je uczuciowo, wychowawczo, edukacyjnie i bytowo.
  Działalność Fundacji dotyczy:
  a. dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin w których występują zjawisko patologii społecznej (problem alkoholowy, narkomania, przestępczość);
  b. dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinach;
  c. dzieci częściowo osieroconych (społecznie lub naturalnie), wychowywanych przez jedno z rodziców lub w rodzinach zastępczych;
  d. dzieci i młodzieży, która na skutek bezrobocia rodziców, ich chorób lub ich niezaradności życiowej, żyje w ubóstwie, w złych warunkach mieszkaniowych, ma ograniczone możliwości edukacji;
  e. dzieci i młodzieży z różnorodnymi deficytami rozwojowymi, w tym niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo,
  z wychowywaniem i edukacją których rodzina sobie nie radzi (z powodów finansowych lub z uwagi na patologiczne środowisko rodzinne);
  f. pomocy rodzinom wymienionych dzieci i młodzieży w pokonywaniu ich trudności życiowych zapewnienie opieki nad dziećmi w sytuacji podjęcia przez rodziców leczenia alkoholizmu, narkomanii, doraźna pomoc materialna w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, wspieranie motywacyjne rodziców do zmiany stylu życia.

  Celem Fundacji jest działalność wychowawcza, oświatowa, terapeutyczna i profilaktyczna oraz o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych. Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska dzieci ulicy, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości).
  Cel ten zawiera w sobie kilka celów szczegółowych:
  a. stwarzanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych warunków rozwoju umożliwiających pokonywanie obciążeń psychicznych (zwłaszcza emocjonalnych i społecznych ) wynikających z życia w patologicznym środowisku rodzinnym, w ubóstwie, bezradności życiowej rodziców;
  b. działania skierowane na podnoszenie gotowości młodzieży żyjącej w trudnych warunkach bytowych, w rodzinach patologicznych do podejmowania dojrzałych i wartościowych społecznie decyzji odnośnie własnej edukacji, przyszłości zawodowej, dorosłego życia;
  c. stwarzanie możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, motywowanie ich do wysiłku edukacyjnego;
  d. podnoszenie świadomości rodzicielskiej i wychowawczej rodziców obciążonych patologią społeczną, dążenie do podjęcia przez rodziców uzależnionych leczenia;
  e. integracja dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z młodzieżą i dziećmi z rodzin prawidłowo funkcjonujących.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. organizowanie turnusów socjoterapeutycznych i profilaktycznych (na zasadach integracji młodzieży),
  b. zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Chcę dorosnąć stanowiącego ośrodek treningowo warsztatowy służący potrzebom działań socjoterapeutycznych i profilaktycznych Fundacji, a jednocześnie okresowo pełniący funkcję hostelu dla dzieci i młodzieży czasowo pozbawionych opieki rodziców, np. podczas pobytu rodziców na leczeniu (dzieci prawnie pozostających pod opieką rodziców),
  c. organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych o charakterze edukacyjnym i socjoterapeutycznym
  d. finansowanie kursów językowych,
  e. organizowanie pomocy w nauce szkolnej (korepetycje, kursy, szkolenia),
  f. finansowanie działań związanych z rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
  g. zorganizowanie punktu poradnictwa dla rodziców działającego w kierunku przekonania rodziców uzależnionych do podjęcia leczenia, zapewniającego pomoc psychologiczną rodzinom o niskim poziomie wrażliwości pedagogicznej i zaradności życiowej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach