• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu

  Kontakt:

  ul. Inspektowa 1

  kod: 02-711 Warszawa

  telefon: 22 651 88 03, 22 858 26 39, 22 642 22 91

  fax: 22 651 88 02

  e-mail: info@far.org.pl, www.far.org.pl

  KRS 0000032645

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest:
  1. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez:
  a. organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami;
  b. działalność informacyjno-propagandową, polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych;
  c. dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;
  d. wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
  2. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  3. szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych;
  4. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  5. wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

  Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
  - działalności charytatywnej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy;
  - ochrony i promocji zdrowia - wg art. 4 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy;
  - działania na rzecz osób niepełnosprawnych - wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w ustawy;
  - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy;
  - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 14 w/w ustawy;
  - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - wg art. 4 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy;
  - promocji i organizacji wolontariatu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawy.

  Informacje dodatkowe:

  Programy FAR, www.far.org.pl/programy-far.html

  1. Obozy, www.far.org.pl/obozy.html

  2. Szkolenia zawodowe i kursy komputerowe, www.far.org.pl/szkolenia-zawodowe-i-kursy-komputerowe.html

  3. Kursy prawa jazdy, www.far.org.pl/kursy-prawa-jazdy.html

  4. Pierwszy wózek, www.far.org.pl/pierwszy-w%C3%B3zek.html

  5. Sport, www.far.org.pl/sport.html

  6. Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim, www.far.org.pl/kompleksowa-aktywizacja-spo%C5%82eczna-i-zawodowa-os%C3%B3b-poruszaj%C4%85cych-si%C4%99-na-w%C3%B3zku-inwalidzkim.html

  Programy UE, www.far.org.pl/programy-ue.html

  1. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II, www.far.org.pl/wsparcie-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych-ruchowo-na-rynku-pracy-ii.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach