• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Dolnośląskie Forum Integracyjne

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Odolanowska 11

  kod: 51-219 Wrocław

  telefon:

  fax:

  e-mail: biuro@dfi.org.pl, www.dfi.org.pl

  KRS 000325923

  Opis i zakres działalności:

  1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
  b. Rozwój demokracji, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk lokalnych.
  c. Promocja aktywności obywatelskiej.
  d. Zwiększanie poziomu integracji społecznej
  e. Aktywizacja obywatelska, społeczna i zawodowa przedstawicieli społeczności lokalnych, w szczególności grup zagrożonych dyskryminacją, marginalizacją, wykluczeniem społecznym.
  f. Wspieranie działań na rzecz ochrony równości szans wszystkich grup społecznych.
  g. Inicjowanie i realizowanie zadań służących poprawie sytuacji osób starszych oraz niepełnosprawnych.
  h. Prowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych wpływających na rozwój organizacji pozarządowych w Polsce.
  i. Rozwijanie współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej, w szczególności w obszarze polityki społecznej, edukacji, w zakresie demokracji i poszanowania wartości narodowych.
  j. Wspieranie współpracy polskich samorządów lokalnych i regionalnych, w szczególności w obszarze działań związanych z realizacją założeń polityki promującej rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
  k. Pobudzanie aktywności lokalnej, wspieranie budowania więzi międzynarodowych oraz międzykulturowych.
  l. Promocja regionu, jego walorów turystycznych, uzdrowiskowych, gospodarczych w kraju oraz zagranicą.
  m. Podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie integracji europejskiej i funkcjonowania Unii Europejskiej oraz przybliżanie kultury i obyczajów krajów europejskich.
  n. Umacnianie i propagowanie dziedzictwa narodowego i kultury, tradycji, obyczajów poszczególnych regionów Polski i grup narodowościowych.

  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. Organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, staży, praktyk i wyjazdów studyjnych.
  b. Realizację programów prospołecznych.
  c. Realizację kampanii społecznych.
  d. Wspieranie działań i przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego w zakresie zwalczania dyskryminacji, rozwoju kultury, nauki, edukacji i rozwoju lokalnego.
  e. Współpracę z rządowymi i pozarządowymi instytucjami polskimi i europejskimi oraz innymi zagranicznymi organami samorządowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi (w tym szkołami i uczelniami).
  f. Inicjowanie i organizowanie wystaw, imprez masowych oraz integracyjnych.
  g. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie informacji o sytuacji różnych grup społecznych w kraju i zagranicą.
  h. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnienie informacji o procesie integracji europejskiej.
  i. Upowszechnianie i promowanie standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach