• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Plac Opatrzności Bożej 20

  kod: 43-300 Bielsko-Biała

  telefon: 33 822 73 29, 502 750 335

  fax: 33 497 99 80

  e-mail: razem.stow@op.pl, www.stowarzyszenierazem.org

  KRS 0000114639

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  3. działalność charytatywna,
  4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5. ochrona i promocja zdrowia,
  6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
  7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  10. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  15. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  16. turystyka i krajoznawstwo,
  17. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  19. promocja i organizacja wolontariatu,
  20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie określonym w pkt. 1-19.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. świadczenie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
  2. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
  3. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i wszelkich innych form aktywizacji społecznej i zawodowej,
  4. działalność rehabilitacyjno-rekreacyjną, kulturalną oraz edukacyjną,
  5. organizowanie wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych uroczystości okolicznościowych oraz zajęć dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
  6. organizowanie i wspieranie wszelkich form integracji społecznej,
  7. organizowanie dowozu dla osób niepełnosprawnych,
  8. organizowanie akcji proekologicznych,
  9. organizację szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz tworzenie i prowadzenie dla nich grup wsparcia,
  10. reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej,
  11. współpracę z osobami, organizacjami, placówkami, grupami nieformalnymi i instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  12. promocję i organizację wolontariatu, w tym zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,
  13. działania w zakresie ekonomi społecznej,
  14. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach