• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja BUGEI

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. 11-go Listopada 63/24

  kod: 91-371 Łódź

  telefon: 601 354 678, 510 072 292, 606 937 137

  fax:

  e-mail: fundacja@fundacjabugei.pl, www.fundacjabugei.pl

  KRS 0000337749

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. Działanie i pomoc na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych (fizycznie oraz umysłowo), a także dzieci z obszaru patologii społecznych,
  2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia we współczesnym społeczeństwie i przeciwdziałanie ich izolacji społecznej,
  3. Pomoc w aktywizacji osób niepełnosprawnych w różnych obszarach działalności społecznej i kulturalnej oraz sportowej, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
  4. Upowszechnianie kultury fizycznej i japońskich sztuk walki wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także osób niepełnosprawnych jako formy spędzania wolnego czasu oraz rehabilitacji,
  5. Wspieranie rozwoju szkół, organizacji i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci z obszaru patologii społecznych, a także rozwoju sportu, rekreacji ruchowej,
  6. Promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych,
  7. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Budoterapię oraz inne formy terapii psychologiczno – pedagogicznej i ruchowej,
  2. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami,
  3. Promocję wolontariatu,
  4. Organizację i wspieranie przedsięwzięć sportowych z udziałem zawodników i klubów sportowych,
  5. Organizowanie czasu wolnego dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, także dzieci z obszaru patologii społecznej – zachęcanie ich do aktywności sportowej, społecznej i kulturalnej,
  6. Organizowanie imprez artystycznych,
  7. Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, w tym obozów wyjazdowych,
  8. Realizowanie programów naukowych i badawczych,
  9. Organizowanie kampanii społecznych, odczytów, konferencji, spotkań, dyskusji i innej działalności publicznej dla realizacji celów fundacji,
  10. Rozwijanie dialogu między społecznością osób zdrowych, a społecznością osób niepełnosprawnych,
  11. Prowadzenie edukacji społecznej,
  12. Utrzymywanie współpracy z placówkami edukacyjnymi,
  13. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi sportu poprzez organizowanie zajęć, gier i turniejów sportowych z udziałem reprezentantów japońskich sztuk walki,
  14. Współdziałanie z klubami sportowymi, sportowcami oraz innymi organizacjami odpowiedzialnymi za działalność sportową i rekreacyjną.

  Informacje dodatkowe:

  Fundacja stworzyła ośrodki:

  a. Ośrodek Budoterapii:
  - W ramach Ośrodka BUDOTERAPII realizowane są zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla uczniów szkół o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące program autorski BUDOTERAPII, stworzony przez Prezes Zarządu Fundacji, p. Kingę Jędrych.

  b. Ośrodek Japońskich Sztuk Walki:
  - W ramach Ośrodka Japońskich Sztuk Walki prowadzone są treningi karate, kobudo, samoobrony, a także zajęcia z wykorzystaniem modułu "Samurai Camp".

  c. Centrum Rozwoju Dziecka:
  - W ramach Centrum Rozwoju Dziecka prowadzony jest cykl warsztatów „…nie wierzę, że mogę i potrafię…” przeznaczonych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych patologią z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

  d. Centrum Kultury i Tradycji Japońskiej

  e. Ośrodek Wczesnej Interwencji

  Fundacja realizuje program "Mały Mistrz" w ramach którego pokrywane są kosztów wyjazdów na zawody, obozy sportowe, zgrupowania i seminaria najzdolniejszych zawodników Ośrodka Japońskich Sztuk Walki.

  Więcej informacji o programie w niżej podanym linku:
  www.fundacjabugei.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=35&cntnt01returnid=15


  « powrót
 • Koalicja w mediach