• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Dzieciom "Idziemy Razem"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Sporna 36/50

  kod: 91-738 Łódź

  telefon: 42 617 77 16

  fax:

  e-mail: biuro@idziemyrazem.pl, www.idziemyrazem.pl

  KRS 0000237659

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Fundacji:
  1. Wyłącznym celem działalności Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, leżącej w sferze zadań publicznych – w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności działalności mającej za zadanie realizację następujących celów:

  a. Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki chorób narządów ruchu,
  b. Organizowanie i prowadzanie badań u dzieci i młodzieży z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, w tym przede wszystkim z chorobami narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz zagrożonych wystąpieniem tych chorób, a także opracowanie i upowszechnianie wyników tych badań,
  c. Szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia (m.in. rehabilitacyjnego) różnych chorób narządów ruchu,
  d. Tworzenie, realizacja i współudział w programach i projektach badawczych z zakresu chorób narządów ruchu i metabolizmu kostnego oraz ich skutków psychospołecznych,
  e. Wspieranie materialne placówek (w tym w zakresie modernizacji, zakupu sprzętu i wyposażenia) zajmujących się chorobami narządów ruchu,
  f. Udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorym oraz prowadzenie grup wsparcia dla tych rodzin,
  g. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz dzieci z chorobami narządów ruchu,
  h. Udzielanie pomocy rodzinom dzieci z chorobami narządów ruchu w zakresie edukacji medycznej,
  i. Organizowanie szkoleń i spotkań służących wymianie doświadczeń z zakresu chorób narządów ruchu u dzieci,
  j. Upowszechnianie informacji w zakresie swej działalności statutowej we współdziałaniu z mediami, wydając własne, wydawnictwa oraz stosując inne środki w tym obszarze (np. za pomocą strony internetowej, poprzez organizowanie konferencji),
  k. Podejmowanie działań na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej dzieci z chorobami narządów ruchu, w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
  l. Podejmowanie działań na rzecz dzieci z innymi chorobami przewlekłymi.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach