• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Płocka 5A

  kod: 81-535 Gdynia

  telefon: 58 664 06 42

  fax: 58 664 06 42

  e-mail: fundacja@podarujusmiech.org, www.podarujusmiech.org/pl

  KRS 0000245254

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań publicznych:
  1.działalności charytatywnej,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  5. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działa wspomagających rozwój demokracji,
  14. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  15. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  16. promocji i organizacji wolontariatu,
  17. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach